Tilmeld dig LBF Orienterer

TEMA sektion

Program til beregning af totaløkonomi

Totaløkonomiske vurderinger ...

>> læs mereBoligportal Huslejeregister UdbetalingDanmark

LBF udsender et nyhedsbrev til dig, der arbejder med indberetning til ...

>> læs mereRenovering af almene bebyggelser

SBi har evalueret 10 renoveringer af almene boligbebyggelser, som har fået ...

>> læs mereWebfilm om renovering

Der er udarbejdet 4 film om renovering:                              ...

>> læs mere


Mere om traekningsret

Landsbyggefonden kan yde tilskud til almene boligorganisationer til delvis finansiering af forbedrings- og opretningsarbejder m.v. Tilskud ydes af midler fra de bidrag, som almene boligorganisationer efter den 1. januar 1980 indbetaler til fonden.


En almen boligorganisation har fortrinsret til tilskud fra fonden til forbedrings- og opretningsarbejder i organisationens afdelinger indenfor 75% af de indbetalinger, som organisationens byggefond har foretaget til Landsbyggefonden for tiden 1. januar 1982 til 31. december 1996 (overgangsperiode 1980-81).


Tilsvarende har bolig-organisationen en fortrinsret til tilskud til disse arbejder på 60% af de indbetalinger, som organisationens byggefond har foretaget for tiden efter 31. december 1996. Tilskud kan ydes, uanset om den pågældende boligafdeling selv har indbetalt bidrag til organisationens byggefond.


Tilskud kan ydes til opførelse, om- og tilbygning, modernisering, miljøforbedrende foranstaltninger, særligt udgiftskrævende opretningsarbejder, brandsikring, byfornyelse og boligforbedring af almene boligorganisationers

byggeri og bygninger med socialt og kulturelt formål i tilknytning til almene boligorganisationers byggeri.


Tilskud kan således eksempelvis ydes til:

  •  

Installation af centralvarme eller anden tidssvarende opvarmningsform.


Tidssvarende boligforbedring af toilet- og badeforhold.


Arbejder, der udføres i forbindelse med brandsikring.


Isoleringsarbejder og andre energibesparende foranstaltninger.


Forbedring af køkkener.


Renovering af facader, altaner, tag m.v. ("Klimaskærmen")


Etablering og forbedring af vaskerier og andre fælleslokaler.


Forbedring af bebyggelsens omgivelser, f.eks. omlægning af gårdsplads og øvrige friarealer, etablering af lege- og opholdsarealer eller lignende arbejder, hvorved bebyggelsens omgivelser forbedres væsentligt.


Tilskud kan kun ydes til egentlige forbedringer, der hæver bygningens og boligens standard og tilfører ejendommen eller dens omgivelser og dermed boligerne en øget brugsværdi for beboerne.


Dog kan tilskud tillige ydes til større og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder.


Der kan ikke ydes tilskud til finansiering af udgifter til vedligeholdelse eller til sådan hovedistandsættelse og fornyelse af tekniske installationer (planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse), hvortil der skal foretages årlige henlæggelser.


Tilskuddet kan i hvert enkelt tilfælde højest udgøre 2/3 af de af fonden godkendte rimelige udgifter ved arbejdets udførelse. Andre former for tilskud fratrækkes arbejdernes udgift inden fondens tilskud beregnes, ligesom eventuelle udgifter, hvortil der skal foretages årlige henlæggelser, udgår af tilskudsgrundlaget. Fondens bestyrelse kan vedtage nærmere regler for fastsættelse af fradrag i arbejdernes udgift. Der kan ikke ydes tilskud til arbejder, der er iværksat, inden tilsagn om tilskud er meddelt. Tilskud beregnes på baggrund af allerede indbetalte bidrag til Landsbyggefonden.


Med udtrykkeligt forbehold om tilstedeværelsen af de nødvendige midler kan fonden dog tillade, at der herudover beregnes tilskud på grundlag af bidrag, som først indbetales til fonden efter arbejdets færdiggørelse, dog ikke ud over 5 år fra dette tidspunkt.


Boligorganisationens bestyrelse træffer beslutning om de forbedrings- og opretningsarbejder, der skal søges iværksat i organisationens afdelinger med tilskud fra Landsbyggefonden. Beslutningen træffes efter forudgående drøftelse med afdelingsbestyrelserne.


Ansøgning om tilskud til et forbedrings- og opretningsarbejde i en afdeling fremsendes af boligorganisationen til Landsbyggefonden med fyldestgørende beskrivelse af det udarbejdede projekt tillige med overslag over udgifterne ved arbejdets udførelse og oplysning om arbejdets forventede igangsætning og afslutning. Landsbyggefonden kan indkræve alle nødvendige oplysninger til bedømmelse af projektet m.m.


Når et forbedrings- og opretningsarbejde, hvortil der ydes tilskud er iværksat, skal det færdiggøres inden rimelig tid og uden unødigt ophold.


Tilsagn om tilskud meddeles, hvis de projekterende forbedringer m.v. og de anslåede udgifter ved gennemførelse efter fondens skøn opfylder betingelserne. Fonden kan stille særlige vilkår for ydelse af tilskud.


Når det forbedrings- og opretningsarbejde, hvortil der er ydet tilskud, er afsluttet, indsender boligorganisationen til Landsbyggefonden en af organisationens revisor attesteret opgørelse over de afholdte udgifter senest 6 måneder efter færdiggørelse. Tilskuddet beregnes herefter af Landsbyggefonden og udbetales til boligorganisationens byggefond, hvorfra det overføres til den boligafdeling, hvor arbejdet er udført.


Overstiger de afholdte udgifter efter Landsbyggefondens skøn sædvanlige udgifter ved tilsvarende arbejder, nedsættes det beløb, der lægges til grund ved tilskuddets berigtigelse med forskellen.

 


Den fælles moderniseringsfond nedlagt


Pr. 1. januar 2003 er den fælles moderniseringsfond og landsdispositionsfonden sammenlagt og viderereføres alene som landsdispositionsfonden, en lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab.