Forvaltningsrevision og egenkontrol

Her kan du finde vejledninger, rapporter, værktøjer mv. til arbejdet med forvaltningsrevision og egenkontrol i de almene boligorganisationer.

Materialer til arbejdet med forvaltningsrevision og egenkontrol

Vejledninger, rapporter mv. om forvaltningsrevision og egenkontrol

Vejledning om egenkontrol: 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i 2018 udsendt en vejledning om egenkontrol i almene boligorganisationer. Vejledningen giver anvisninger om, hvordan boligorganisationer lever op til de nye krav om årlig egenkontrol, der fremgår af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Som led i egenkontrol er der et sæt procedurer, som boligorganisationerne skal følge:

  • Boligorganisationen gennemfører analyser og forbedringstiltag. Forbedringspotentialer angående effektivitet og kvalitet skal systematisk identificeres og realiseres.
  • Indsatsen skal dokumenteres.
  • En revisor gennemfører forvaltningsrevision, hvor indsatsen omhandles.
  • Kommunen bliver orienteret om indsatsen. Særligt væsentlige aspekter tages op i styringsdialogen mellem boligorganisation og kommune.

Vejledningen om egenkontrol afløste den hidtil gældende vejledning om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer fra 1999. Vejledningen kan findes her:

Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol:

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udgav i 2014 rapporten Den almene boligsektors egenkontrol, der var en rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol.
Rapporten kan findes her:

Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.v.:

Landsbyggefonden udarbejdede i 1999 en vejledning til brug for arbejdet med forvaltningsrevision. Vejledningen blev i 2018 afløst af Vejledning om egenkontrol.
Vejledningen kan findes her:

Statusundersøgelse om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer:

Landsbyggefonden gennemførte i 2008 en statusundersøgelse om arbejdet med forvaltningsrevision i de almene boligorganisationer m.v. Undersøgelsens formål var at beskrive status på arbejdet med forvaltningsrevision i de almene boligorganisationer m.v. Undersøgelsens resultater indgik i det daværende Velfærdsministeries oplæg omkring fremtidens styring af den almene sektor.
Statusundersøgelsen kan findes her:

Vejledning om styring af den almene boligsektor:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsendte i 2018 en ny og opdateret vejledning om styring af den almene boligsektor. Vejledningen er en revideret udgave af Socialministeriets vejledning om styring af den almene boligsektor fra 2010.
Vejledningen kan findes her:

IT-værktøjer til arbejdet med forvaltningsrevision og egenkontrol

Landsbyggefonden har udviklet en række IT-værktøjer, der bl.a. kan anvendes i arbejdet med forvaltningsrevision, egenkontrol mv.

Landsbyggefondens regnskabsdatabase:
Regnskabsdatabasen indeholder indberettede regnskaber for administrationsorganisationer, boligorganisationer, afdelinger, selvejende institutioner og friplejeboliger. Regnskabsdatabasen kan bl.a. anvendes til at udsøge hele regnskaber, oplysninger om enkelte konti eller nøgletalstabeller til brug for sammenligninger, benchmark mv. Det er således muligt for brugerne at få et hurtigt overblik over en række økonomiske nøgletal. Der er mulighed for at kopiere de udsøgte data til Excel, hvor der kan foretages yderligere bearbejdning af data.

Databasen er offentligt tilgængelig og kan findes her:

Landbyggefondens tvillingeværktøj:
Tvillingeværktøjet giver mulighed for en hurtig og nem benchmarking af en konkret boligorganisation eller afdeling med sammenlignelige boligorganisationer/afdelinger - kaldet "tvillinger". Derudover er der mulighed for at hente benchmarkdata for en udvalgt boligorganisation og alle dens afdelinger parallelt med en tvillingesøgning.

Tvillingeværktøjet er offentligt tilgængeligt og kan findes her:

Landsbyggefondens "effektivitetstal":
”Effektivitetstal er til brug for intern benchmarking af de almene boligorganisationers effektivitet på afgrænsede driftsudgifter. 

Da "Effektivitetstal" er til intern brug, er der kun adgang for boligorganisationen via NemID, og kan findes her:

Statistikker, effektivitet mv.

Landsbyggefondens temastatistikker og faste statistikker:

Landsbyggefonden udarbejder temastatistikker og faste statistikker. Statistikkerne har bl.a. til hensigt at være en hjælp til boligorganisationers, revisorers m.fl. arbejde med egenkontrol og forvaltningsrevision.

Statistikkerne kan findes her:

 

Effektivitet i almene boligorganisationer:

Landsbyggefonden har udviklet IT-værktøjet "Effektivitetstal” er til brug for intern benchmarking af de almene boligorganisationers effektivitet på afgrænsede driftsudgifter.
Da "Effektivitetstal" er til intern brug, er der kun adgang for boligorganisationen via NemID, og kan findes her: 

Bolig- og Planstyrelsens effektiviseringsenhed har udarbejdet forskellige materialer om effektivitet.
Der henvises til Effektiviseringsenhedens hjemmeside her: