De almene boligafdelingers renovationsudgifter 2016

2016 er den gennemsnitlige renovationsudgift 26 kr. pr. m2 i de almene boligafdelinger. Den gennemsnitlige renovationsudgift er uforandret siden 2012. Afdelingerne i Region Midtjylland har lavere renovationsudgifter end afdelingerne i de øvrige regioner. Afdelingernes udgifter er lavere, jo større boligerne er. Der er store variationer i renovationsudgifterne i kommunerne.

I 2016 er den gennemsnitlige renovationsudgift i de almene boligafdelinger 26 kr. pr. m2. Den gennemsnitlige renovationsudgift i den almene boligsektor er uforandret siden 2012. Der er dog store forskelle lokalt. De gennemsnitlige renovationsudgifter er lavere i boligafdelingerne i Region Midtjylland end i afdelingerne i de øvrige regioner. Der er ligeledes store variationer på kommuneniveau, fra 16 kr. pr. m2 i boligafdelinger i Morsø og Aarhus kommuner til 41 kr. pr. m2 i Halsnæs Kommune. 

Temastatistikken er baseret på udtræk fra Landsbyggefondens regnskabsdatabase og opgør de almene boligafdelingers udgifter til renovation (konto 109) i regnskabsåret 2016. Kommunale forskelle på serviceniveau, sorteringskrav, takster m.v. indenfor affaldsområdet behandles ikke særskilt i temastatistikken. Det samme gælder eventuelle lokale beslutninger om f. eks. hyppigere tømningsinterval eller affaldsbeholderstørrelser, der også kan påvirke renovationsudgifterne.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.