Almene boligafdelingers andre henlæggelser 2014-2021

I 2021 er de almene boligafdelingers udgifter til andre henlæggelser 29 kr. pr. m2 i gennemsnit. Det er en stigning på 38 % i forhold til 2020. Det svarer til, at godt en fjerdedel af den samlede stigning i de almene boligafdelingers udgifter fra 2020 til 2021, kan tilskrives stigende andre henlæggelser.

Udgifterne til andre henlæggelser er koncentreret på knap 5 % af alle almene boligafdelinger. Blandt disse afdelinger er det gennemsnitlige udgiftsniveau 230 kr. pr. m2 i 2021. Udgifterne varierer fra under 1 kr. pr. m2 i afdelingerne med de mindste udgifter til knap 3.800 kr. pr. m2 i afdelingen med den største udgift. Boligafdelingernes opsparede henlæggelser udgør 156 kr. pr. m2 i gennemsnit i 2021. Blandt afdelingerne med opsparede andre henlæggelser er gennemsnittet 549 kr. pr. m2.

Opgørelsen er baseret på udtræk fra Landsbyggefondens Regnskabsdatabase.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.