Administrationsforhold m.v. - del II benchmarking m.v.

Del II er primært et bidrag til at udbygge referencerammen for almen boligvirksomhed med eksempler på benchmarking af administrationsforhold. Dette blandt andet med henblik på at skabe mere klarhed over resultaterne i del I.

Derudover er undersøgelsen et udtryk for fondens ønske om at få udviklet konkrete metoder og værktøjer, der kan understøtte det ledelsesmæssige arbejde i boligorganisationerne, herunder arbejdet med benchmarking, forvaltningsrevision, sammenligninger m.v. Metoderne og værktøjerne er også rettet mod revisorer, kommuner m.fl.

Undersøgelsen indeholder følgende benchmarkingundersøgelser:


1. Benchmarking på det overordnede niveau: 
Benchmarking af nettoadministrationsomkostninger i boligorganisationerne.


2. Benchmarking på detaljeret niveau:
Består af to dele. Den ene undersøgelse ”renser” regnskabsdataene for diverse uhensigtsmæssigheder, som slører/vanskeliggør sammenligninger af administrationsomkostningerne for en række boligorganisationer. 
Den anden undersøgelse går et spadestik dybere end kontoplanen og analyserer på forvaltningsområdet til- og fraflytning hos en række boligorganisationer. Kvalitetsdimensionen er inddraget i form af en brugertilfredshedsundersøgelse omkring til- og fraflytning.


3. Benchmarking på detaljeret niveau – supplerende undersøgelse:
Baseret på egentlige tidsregistreringer af processerne i en fraflytning. Undersøgelsen fik hermed høj kvalitet i datagrundlaget.

Kogebøger til benchmarking 

Udvikling af metoder og værktøjer er i fokus. Der er i den forbindelse udarbejdet to ”kogebøger” som led i temaundersøgelsen. 

- Kogebog til overordnet benchmarking i den almene boligsektor.
- Kogebog til detaljeret benchmarking i den almene boligsektor.

”Kogebøgerne” er beskrivelser af en række konkrete metoder og værktøjer til henholdsvis overordnet og detaljeret benchmarking og er således en vejledning, der beskriver fremgangsmåden, de løbende overvejelser og erfaringerne, der er gjort i forhold til benchmarkingen af boligorganisationerne i temaundersøgelsens del II. 

Tvillingeværktøj 
Udover selve rapporten og ”kogebøgerne” er der udviklet et mindre IT-værktøj (Tvillingeværktøjet), til brug for boligorganisationernes arbejde med benchmarking. 
Tvillingeværktøjet giver boligorganisationerne mulighed for at finde sammenlignelige boligorganisationer ud fra nogle strukturelle kriterier, som antal lejemålsenheder, afdelingsstørrelse og udvalgte sociale nøgletal. Hermed kan man kvalificere sine indledende overvejelser om, hvem man skal sammenligne sig med.

 

Statusundersøgelse om forvaltningsrevision

Landsbyggefonden har i tilknytning til Temaundersøgelse om administrationsforhold m.v. del II benchmarking mv. gennemført en statusundersøgelse om arbejdet med forvaltningsrevision i de almene boligorganisationer m.v. Undersøgelsens resultater kan ses i rapporten ”Statusundersøgelse om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.v.”.