Evalueringsrapporter af boligsociale helhedsplaner

Her finder du en oversigt over evalueringer, der omhandler boligsociale indsatser finansieret af Landsbyggefondens 2011-14 midler samt 2015-18 midler.

Se kort video fra Tingbjerg: Boligsociale indsatser løfter uddannelse

Udgivelser i forbindelse med evaluering af 2015-18 midlerne

Nedenfor finder du en række udgivelser, som er finansieret af Landsbyggefonden med henblik at vidensdele, effektmåle og monitorere boligsociale indsatser.

Tryghed og Trivsel

Tryghed og trivsel i udsatte boligområder

VIVE har i 2021 gennemført en måling af tryghed og trivsel for Landsbyggefonden i 101 udsatte boligområder med en boligsocial helhedsplan finansieret af Landsbyggefondens 2015-18-midler. Et af formålene med 2015-18 midlerne var netop at øge trygheden og trivslen i boligområderne.

Tryghed og trivsel i udsatte boligområder

Rapporten beskriver, hvordan den aktuelle trygheds- og trivselssituation er i udsatte boligområder, der har modtaget boligsociale indsatser finansieret af Landsbyggefondens 2015-18-midler. Rapporten fungerer derfor som en forskningsmæssig afrapportering af det aktuelle niveau af tryghed og trivsel i udsatte boligområder.

Tryghed og trivsel i de udsatte boligområder. Undersøgelse af den aktuelle trygheds- og trivselssituation i de udsatte boligområder

Hæftet indeholder information om det nuværende trivsels- og tryghedsniveau i udsatte boligområder i Danmark. Hæftet og den bagvedliggende undersøgelse tager sit udgangspunkt i de udsatte boligområder der har modtaget midler fra Landsbyggefondens 2015-18-midler.

Chanceulighed

Chanceulighed i udsatte boligområder. En analyse af boligsociale helhedsplaners bidrag til at forbedre børn og unges livschancer

Rapporten sammenligner hvordan chanceuligheden har udviklet sig i de udsatte boligområder med en boligsocial helhedsplan, finansieret af Landsbyggefondens 2015-18-midler, sammenlignet med i befolkningen fra 2000 til 2019. Rapporten finder at boligsociale helhedsplaner mindsker chanceuligheden blandt børn og unge i udsatte boligområder. 

Chanceulighed i udsatte boligområder. Kort fortalt

Hæftet beskriver hvordan boligsociale helhedsplaner finansieret af Landsbyggefondens 2015-18-midler, bidrager til at reducere chanceuligheden blandt børn og unge i udsatte boligområder. Hæftet baserer sig på rapporten ’’ Chanceulighed i udsatte boligområder. En analyse af boligsociale helhedsplaners bidrag til at forbedre børn og unges livschancer. (2022)’’

Strategiske styring og ledelse

Sammenhængen mellem tryghed og trivsel, chanceulighed og organisering i de boligsociale helhedsplaner

Denne rapport fra BUILD udgør den ene af to rapporter, der præsenterer den sidste del af evalueringen af de boligsociale helhedsplaner under 2015-2018-midlerne. Den har som formål at afdække sammenhænge mellem niveauet af chanceulighed, af tryghed og trivsel, samt organisering og strategisk udvikling af boligområder med en boligsocial helhedsplan.

Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser

Rapporten præsenterer de endelige resultater af evalueringen af strategisk styring og udviklingen af de boligsociale indsatser, finansieret af midlerne fra Landsbyggefondens 2015-18-midler. Et mål med midlerne, var at sikre en mere entydig ledelse af de boligsociale indsatser. Dette skete gennem en ændring i organisationsstrukturen, så boligsociale bestyrelser fremadrettet vil udgøre et centralt og nyt element. Rapporten undersøger hvordan ledelsen udmøntes og betydningen af ændringen i organisationsstrukturen.  

Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser under 2015-2018-midlerne: Førmåling og foreløbige resultater

Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser. Opsamling og anbefalinger

Hæftet tager udgangspunkt i rapporten ’’Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser. Evaluering af Landsbyggefondens boligsociale indsatser finansieret af 2015-18-midlerne. (2021)’’ og beskriver de overordnede resultater og anbefalinger heraf.

Udgivelser i forbindelse med evaluering af 2011-14 midlerne

Nedenfor finder du en række udgivelser, som er finansieret af Landsbyggefonden med henblik at vidensdele, effektmåle og monitorere boligsociale indsatser.

Forbedret skolegang og uddannelse

Børn og unges uddannelseschancer – de boligsociale indsatsers bidrag

Rapporten beskriver, hvordan boligsociale indsatser finansieret af Landsbyggefondens 2011-2014 midler, påvirker børn og unges uddannelsesforløb. Herunder, hvordan og hvorfor boligsociale indsatser rettet mod skolegang og uddannelse virker, samt hvordan forskellige typer af tiltag påvirker forskellige målgrupper.

Systematisk forskningsoversigt

Rapporten indeholder en systematisk forskningsoversigt der bidrager med viden om indsatser, der kan implementeres i en boligsocial kontekst, for at fremme børn og unges skolerelaterede kompetencer. Foruden dette, indeholder rapporten en systematisk forskningsoversigt der bidrager med viden om indsatser, der kan implementeres i en boligsocial kontekst for at fremme beskæftigelsen. 

Forøget beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige tættere på arbejdsmarkedet

En vej til arbejdsmarkedet med de boligsociale indsatser

Rapporten beskriver, hvordan boligsociale indsatser finansieret af Landsbyggefondens 2011-2014 midler, påvirker unge og voksne beboers beskæftigelseschancer. Herunder, hvordan og hvorfor boligsociale indsatser rettet mod beskæftigelse virker, samt hvordan forskellige typer af tiltag påvirker forskellige målgrupper.

Systematisk forskningsoversigt

Rapporten indeholder en systematisk forskningsoversigt der bidrager med viden om indsatser, der kan implementeres i en boligsocial kontekst, for at fremme børn og unges skolerelaterede kompetencer. Foruden dette, indeholder rapporten en systematisk forskningsoversigt der bidrager med viden om indsatser, der kan implementeres i en boligsocial kontekst for at fremme beskæftigelsen. 

(bemærk, denne er magen til den systematiske forskningsoversigt ved forbedret skolegang og uddannelse)

Kriminalitetsforebyggelse

Boligsociale indsatsers bidrag til at forebygge kriminalitet i udsatte boligområder.

Rapporten beskriver, hvordan boligsociale indsatser finansieret af Landsbyggefondens 2011-2014 midler, bidrager til kriminalitetsforebyggelse blandt børn og unge i udsatte boligområder. Herunder, hvordan og hvorfor indsatser rettet mod kriminalitetsforebyggelse virker, samt hvordan forskellige typer af tiltag påvirker forskellige målgrupper.

Systematisk forskningsoversigt

Rapporten indeholder en systematisk forskningsoversigt der bidrager med viden om indsatser, der kan implementeres i en boligsocial kontekst, for at fremme kriminalitetsforebyggelsen. 

Forbedrede forældrekompetencer og forøgelse af børns trivsel

Boligsociale indsatser til småbørnsfamilier i udsatte boligområder

Rapporten beskriver, hvordan boligsociale indsatser finansieret af Landsbyggefondens 2011-2014 midler, kan øge børns trivsel og forbedre forældres kompetencer, således at chanceuligheden, når børn bliver voksne, mindskes mest muligt.

Systematisk forskningsoversigt

Rapporten indeholder en systematisk forskningsoversigt der bidrager med viden om indsatser, der kan implementeres i en boligsocial kontekst, for at øge børns trivsel og forbedre forældres kompetencer.

Arbejdsmetodekataloger

Arbejdsmetodekatalog – individuel brobygning

Kataloget indeholder erfaringer med arbejdsmetoden individuel brobygning i forbindelse med anvendelse af boligsociale aktiviteter rettet mod børn, unge og voksne. Den overordnede intention med kataloget, er at synliggøre og beskrive arbejdsmetoden i forbindelse med Landsbyggefondens boligsociale indsatser finansieret af 2011-14-midlerne.

Arbejdsmetodekatalog – praksisnær læring

Kataloget indeholder erfaringer med arbejdsmetoden praksisnær læring i forbindelse med anvendelse af boligsociale aktiviteter rettet mod børn, unge og voksne. Den overordnede intention med kataloget, er at synliggøre og beskrive arbejdsmetoden i forbindelse med Landsbyggefondens boligsociale indsatser finansieret af 2011-14-midlerne.

Arbejdsmetodekatalog – gruppebaseret læring

Kataloget indeholder erfaringer med arbejdsmetoden gruppebaseret læring i forbindelse med anvendelse af boligsociale aktiviteter rettet mod børn, unge og voksne. Den overordnede intention med kataloget, er at synliggøre og beskrive arbejdsmetoden i forbindelse med Landsbyggefondens boligsociale indsatser finansieret af 2011-14-midlerne.

Arbejdsmetodekatalog – samskabelse

Kataloget indeholder erfaringer med arbejdsmetoden samskabelse i forbindelse med anvendelse af boligsociale aktiviteter rettet mod børn, unge og voksne. Den overordnede intention med kataloget, er at synliggøre og beskrive arbejdsmetoden i forbindelse med Landsbyggefondens boligsociale indsatser finansieret af 2011-14-midlerne.

Afsluttende tværgående notat – effekter og resultater

Effekter og resultater af de boligsociale indsatser

Rapporten beskriver effekterne og resultatet af de boligsociale indsatser finansieret af Landsbyggefondens 2011-14-midler. Rapporten tager udgangspunkt i fire tidligere rapporter og boligsociale indsatsers effekter på fire områder:

  • Forbedret skolegang og uddannelse
  • Forøget beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige tættere på arbejdsmarkedet
  • Kriminalitetsforebyggelse
  • Forbedrede forældrekompetencer og forøgelse af børns trivsel.