Organisation og økonomiske rammer

Stærk og entydig organisatorisk infrastruktur

En entydig ledelse styrker de boligsociale indsatser og sikrer gennemslagskraft.

De boligsociale indsatser er organiseret omkring lokale bestyrelser med repræsentation af den øverste administrative ledelse fra beliggenhedskommune og involverede boligorganisationer. Andre aktører – fx politiet – kan også være med.

Bestyrelserne bidrager til prioritering, retning og fremdrift i den boligsociale indsats og kobler den til andre indsatser og strategier for områderne.

Som en vigtig del af den organisatoriske infrastruktur er der ofte også etableret tværsektorielle og tværfaglige følgegrupper og netværk, der følger implementeringen af indsatserne mere tæt.

Den økonomiske ramme er politisk faslagt

Landsbyggefonden har siden 2011 investeret over 2 mia.kr. i sociale indsatser i almene boligområder over hele landet. I den aktuelle bevillingsperiode - 2019-26-midlerne - er Landsbyggefondens ramme til boligsociale indsatser 140 mio. kr. årligt.

Midlerne prioriteres til de mest udsatte områder. Der er krav om minimum 25 % lokal medfinansiering - oftest fra beliggenhedskommune og deltagende boligorganisationer.

Den økonomiske ramme er, ligesom de overordnede målsætninger, fastlagt i politiske aftaler (fx boligaftaler, Parallelsamfundsaftalen) vedtaget af Folketinget.

Andre parter – fx fonde – kan supplere indsatsen.