Kommissorium

Ved etablering af Landsbyggefondens Review Boards er der udarbejdet et kommissorium, der definerer rammer og opgaver for arbejdet i perioden 2021-22. Nedenfor kan du læse centrale afsnit af kommissoriet.

Formål

Det overordnede formål med Review Boards er at udfolde og udforske det bystrategiske perspektiv i udviklingen af de almene boligområder i Danmark, herunder hvordan den almene boligsektor kan bidrage til løsningen af fremtidens udfordringer i forhold til at sikre en bæredygtig byudvikling, og hvilke roller Landsbyggefonden kan have i dette arbejde.

De udfordringer og potentialer, der eksisterer i dag i forhold til at arbejde bystrategisk med de almene boligområder omfatter bl.a., men er ikke begrænset til:

  • Arbejde på tværs af de matrikelgrænser, der omgiver de almene boligområder (både indefra ud og udefra ind).
  • Nye samarbejds- og partnerskabsformer.
  • Sammentænkning af fysiske, sociale og andre vigtige samfundsmæssige indsatser.
  • At sikre et langsigtet, bæredygtigt perspektiv.

Målet er at skabe øget synlighed omkring den almene boligsektors bystrategiske potentiale og afsøge muligheder for nye og bredere koblinger mellem de almene boligområder og det omkringliggende (by)samfund.


Opgaver

Arbejdet i Review Boards skal bidrage til en udvikling af Landsbyggefondens sagsbehandling af fysiske og boligsociale helhedsplaner og den rolle, som Landsbyggefonden mere bredt har i forhold til at understøtte en bæredygtig udvikling af almene boligområder ud fra et bystrategisk sigte.

Derudover skal Review Boards bidrage med viden og erfaring, der kan inspirere til nye tilgange og løsninger lokalt blandt boligorganisationer, kommuner og andre relevante aktører.

Med udgangspunkt i eksempler på sager i Landsbyggefondens portefølje af projekter skal de to Review Boards arbejde med følgende:

  • Potentialer og muligheder for de almene boligområder til at indtage nye roller i byudviklingen.
  • Forståelser, definitioner og perspektiver på den blandede by.
  • Identificere aktører, der kan være med til at løfte fremtidens udvikling af de almene boligområder-
  • Samarbejder på strategisk niveau - Landsbyggefonden og andre.
  • Beslutningsprocesser og beboerdemokrati.
  • Nye løsninger, eksempelvis inden for temaer som (ikke udtømmende liste):

- Sociale investeringsmodeller
- Velfærdsinnovation
- Sunde boliger og boligområder
- Bæredygtigt byggeri og bymiljø
- Alternative boligformer og nye livsformer
- Billige boliger og renovering
- Partnerskabsmodeller mellem boligorganisationer, kommuner og evt. andre aktører
- Parathed og livschancer i forhold til uddannelse og beskæftigelse
- Integration
- Langtidsledighed
- Nye tilgange til lokalt engagement og demokratiformer, der kan styrke og forankre indsatser i de almene boligområder
- Fortætning og udtynding

Ovenstående liste dækker over temaer for begge Review Boards.