LBF Thumbnails Fysiskeindsatser

Læs transskription af videoen


Hvad er fysiske indsatser?

Fysiske indsatser er helhedsplaner med konkrete renoveringsprojekter, som gennemføres med støttede lån fra Landsbyggefonden.

Støtten fra fonden kan blandt gå til opretning af byggeskader, forbedring af fællesarealer og til boligombygninger.

Landsbyggefonden kan støtte fysiske indsatser, fordi alle almene boligafdelinger i Danmark bidrager gennem deres indbetalinger til Landsbyggefonden. Herfra sendes midlerne tilbage i det almene kredsløb, hvor den enkelte boligafdeling kan søge om støtte til dele af en renovering via deres boligforening.

Med en helhedsorienteret og strategisk tilgang sikrer Landsbyggefonden sammen med boligafdelingerne, at Danmarks almene boliger forbliver sunde, tidssvarende og for alle.

 

Sådan er processen i en sag om fysiske indsatser

En fysisk indsats kræver et tæt samarbejde mellem mange parter. En fysisk helhedsplan bliver til og bliver godkendt i et samarbejde mellem boligorganisation, den enkelte afdeling, rådgivere, kommune og Landsbyggefonden.

Det er en langvarig proces, som spænder fra indsendelse af en ansøgning over støttetilsagn til godkendelse af anlægsbudget og byggeopstart, og til sidst en godkendelse af byggeregnskab.

Fakta om igangværende renoveringssager

Faktabånd
Tallene er opdateret aug. 2022.

Indsatsområder

Almene boligafdelinger har mulighed for at søge om støtte til renovering og fremtidssikring med afsæt i fire overordnede indsatsområder:

Opretningsarbejder

Opretningsarbejder er arbejder, som afhjælper byggeskader som følge af fejlkonstruktion eller arbejder, som er ekstraordinært vedligehold af bygningsdele, der er nedslidt før tid. I forbindelse med opretningsarbejder kan der være mulighed for et supplerende tilskud til arbejder, der giver rentable løbende energibesparelser i afdelingerne. 

Tilgængelighed

Landsbyggefonden kan støtte fremtidssikring af en afdeling med ombygning af boliger , så de bliver egnede til beboere med fysiske funktionsnedsættelser. Udover ombygning af boligen støttes etablering af niveaufri adgang eller etablering af elevatorer i etagebyggeri.

Fællesarealer

Landsbyggefonden kan støtte forbedring af fællesarealer i almene bebyggelser. Her er der mulighed for at få støtte til forskellige trygheds- og trivselsfremmende og kriminalitetsforebyggende tiltag. Det kan eksempelvis være forbedring af friarealer og legepladser, ny belysning, adgangskontrol, opførelse og indretning af beboerlokaler og fællesfaciliteter.

Ombygning og sammenlægning af boliger

Landsbyggefonden yder i særlige tilfælde støtte til ombygninger eller sammenlægning af boliger i afdelinger med udlejningsvanskeligheder eller hvor der er behov for en mere varieret lejlighedssammensætning. Det kan være etablering af flere større eller mindre familieboliger eller boliger egnet til ældre.

Yderligere fokusområder

Udover de fire indsatsområder yder fonden blandt andet støtte til følgende indsatser:

Miljø- og klimavenlige løsninger

Forsøg med brug af innovative bæredygtige løsninger i renoveringsprojekter kan også opnå støtte. Denne støtte tildeles ved særlige ansøgningsrunder. Løsninger kan være forsøg med nye bygningsdesign, konstruktioner og brug af byggematerialer med et lavt klimaaftryk

Infrastruktur

Fonden har mulighed for at støtte infrastrukturændringer i udsatte boligområder. Derigennem kan der  sikres sammenhænge med den omkringliggende by og forbedring af områdets interne strukturer og funktioner.

Ændringerne i infrastrukturen kan være nedlæggelse eller nye adgangsveje og stier, pladsdannelser, nyindretning af fællesområder og nye grønne kiler m.m.

Særpuljer, inspiration og vejledning

Læs mere om særpuljer og andre muligheder

Landsbyggefonden har gennem forskellige særpuljer mulighed for at yde tilskud til forsøg med udviklingen af nye løsninger og tilgange, når der renoveres i de almene boligafdelinger.

Aktuelt er der mulighed for at søge midler indenfor følgende emner:

  • forsøg med brug af innovative miljø- og klimavenlige løsninger
  • nye digitale løsninger
  • tilpasning af boliger og boligområder til ældres behov

Du kan læse mere på siden for Renoveringsstøtte

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Vil du vide mere om Landsbyggefondens fysiske indsatser

Steen Birkedal

Driftsdirektør

Steen Birkedal er afdelingschef for fondens Afdeling for Renovering og Byudvikling, med ansvar for fondens støtteordninger til renovering, særlig driftsstøtte m.v. Herudover er Steen ansvarlig for IT-udvikling inden for afdelingens område. Steen deltager desuden i en række udviklingsopgaver.