Solceller I Hedemarken 018

Grøn Garanti

’Grøn Garanti’ er en ordning, hvor Landsbyggefonden stiller en garanti ved energirenoverings- og forbedringsarbejder. Ordningen betyder, at den beregnede energibesparelse er garanteret. Hvis der er forskel mellem den beregnede besparelse og den energibesparelse, man faktisk opnår, kan denne forskel dækkes af ordningen i op til 10 år.

Hvad er formålet med Grøn Garanti?

Formålet med Grøn Garanti-ordningen er at fremme energirenoveringer i almene boliger.

Energirenoveringer kræver ofte store investeringer – og desuden er der altid en vis risiko for, at den forventede besparelse udebliver.

Ved at reducere beboernes risiko, hvis en ’lovet’ besparelse ikke opnås, giver Grøn Garanti incitament til at beslutte en energirenovering.

Hvordan er processen for Grøn Garanti?

Trin 1 - Ansøgning om Grøn Garanti

Boligorganisation ansøger om Grøn Garanti via Driftstøtteportalen. Nuværende og fremtidigt energiforbrug samt indeklimaforhold oplyses.

Trin 2 - Grøn Garanti aftales

Med udgangspunkt i attesteret dokumentation for energiforbrug før og efter energirenoveringen indgås aftale om Grøn Garanti og garantiperiode fastsættes.

Trin 3 - Opfølgning gennemføres

Afdelingen er færdigrenoveret. Boligorganisationen gennemfører minimum en gang årligt opfølgning, analyse og evaluering af energiforbruget.

Trin 4 - Forskel i energibesparelse

Det nye energiforbrug er højere end det beregnede, og den forventede energibesparelse opnås ikke.

Trin 5 - Selvrisiko

Boligorganisation og beboere dækker selv den første del af den manglende energibesparelse.

Trin 6 - Grøn Garanti aktiveres

Grøn Garanti træder i kraft og dækker via garantistillerne i den aftalte garantiperiode på de aftalte vilkår.

Hvad er baggrunden for Grøn Garanti?

Ordningen er etableret i forbindelse med Grøn Boligaftale 2020. Fremover indgår energibesparende og grønne klimaforanstaltninger i endnu højere grad i renoveringsprojekter, hvilket ordningen er et led i.

Ordningen skal skabe incitament til, at alle rentable energiprojekter i både støttede og ustøttede sager realiseres til gavn for klimaet og med begrænset risiko for beboerne. 

Grøn Garanti-ordningen med forankring i Landsbyggefonden skal fremme udbredelsen af privatbaserede ESCO-projekter i den almene boligsektor.

Hvad omfatter Grøn Garanti – og hvad omfatter den ikke?

Ordningen tager udgangspunkt i renoverings- og forbedringsarbejder, og er ikke bundet til f.eks. gennemførelsen af en støttet renoveringssag eller en driftsstøttesag.

Landsbyggefonden kan yde garanti til projekter inden for en afsat ramme på i alt 404 millioner (2020-priser) i perioden 2021-2026 til dækning af de eventuelle tab på aktiverede garantier. Den skønnes at medføre investeringer for i alt ca. 6 mia. kr. og energirenovering af ca. 60.000 boliger.

Ordningen finansierer ikke de energibesparende arbejder.

Hvordan ansøges og hvordan følges op?

Den Grønne Garanti ansøges i starten af et renoverings- og forbedringsarbejde.

Den Grønne Garanti træder i kraft fra færdiggørelsen af projektet og dækker i den aftalte periode typisk 5 – 10 år.

Energirenoveringens effekt bliver vurderet årligt. Hvis energibesparelsen viser sig at være mindre end antaget og aftalt, vil der være et behov for korrigerende tiltag. Disse tiltag skal også indgå i den årlige evaluering.

Ansøgning og sagsbehandling i Landsbyggefonden

For at blive omfattet af Grøn Garanti, er der en række forudsætninger, som skal være opfyldt.

Disse forudsætninger er bl.a.:

  • Der skal udarbejdes en helhedsplan for afdelingen.
  • Der skal udføres en energi- og klimascreening.
  • Energiforbruget skal dokumenteres sammen med indeklimaforhold.
  • Nye mål for energiforbrug og indeklima skal fastlægges og er en del af garantiaftalen.
  • Projektet skal granskes af en uvildig energirådgiver (godkendes af fonden).
  • Renoveringen skal godkendes af afdelingens beboere, boligorganisationen og kommunen.

Hvad er så næste skridt?

Hvis du som boligorganisation selv skal til at foretage en ansøgning om Grøn Garanti, kan du besøge nedenstående:

Se mere

Projektkort: Hør erfaringer fra tidligere energirenoveringer

Vil du vide mere om Grøn Garanti-ordningen?

Bente Heltberg

Funktionsleder, Byggeteknisk Funktion

Bente Heltberg er Funktionsleder i Byggeteknisk funktion.

Bente varetager den daglige byggetekniske ledelse af funktionen. Bente er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag og eksterne projekter.

Bente medvirker i fondens interne og eksterne projekter.