05.Facaden Før Og Efter

Grøn Screening mv.

En grøn screening mv. er en supplerende ansøgning, til den oprindelige ansøgning om støtte til et renoveringsprojekt. Det er boligorganisationerne selv, som står for at lave en grøn screening. Denne grønne screening er en betingelse for at modtage renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden.

Hvad er en grøn screening mv.?

En grøn screening mv. er en supplerende ansøgning til en renoveringssag, der modtager støtte fra Landsbyggefonden.

Den supplerende ansøgning beskriver de grønne tiltag, der oplagt kan indpasses og supplere den oprindelige ansøgning.

Tiltagene skal være rentable i forhold til nuværende energiforhold, og sammenholdes med anlægs- og driftsøkonomi.

Hvordan er processen for grøn screening?

Trin 1 - Renoveringssagen er prækvalificeret

Boligorganisationen har haft indsendt en ansøgning til Landsbyggefonden, som er prækvalificeret til støtte.

Trin 2 - Boligaftale indgås

Boligaftalen 2020 indgås. Denne stiller et krav om grønne screeninger i den almene boligsektor.

Trin 3 - Grøn screening foretages

Boligorganisationen foretager en grøn screening mv., der kontrolleres og attesteres af en energikonsulent.

Trin 4 - Data indtastes

Boligorganisationen indtaster de relevante data i LBF portalen.

Det er boligorganisationerne selv, som står for at lave en grøn screening.

De ejendomme, som har et A, B, C eller D, skal have foretaget en grøn screening.

Ejendomme med energimærke E, F og G,  samt ingen energimærke, skal gennemgå en grøn revurdering.

Både screening og revurdering skal være attesteret af en energikonsulent, som skal kontrollere det opgivne kWh forbrug og besparelse i ansøgningen.

Hvad skal den grønne screening mv. indeholde?

I den grønne screening mv. redegøres for eventuelle supplerende tiltag vedrørende løbende energibesparelser, som kan udføres udover de oprindeligt planlagte tiltag.

Den grønne screening skal afleveres inden renoveringsprojektet sættes i gang. Det gøres ved at udfylde det supplerende skema i Driftstøtteportalen.

Screeningen skal indeholde følgende elementer:

 • Eksisterende energimærke.
 • Forventet energimærke efter renovering.
 • Beskrivelse af de tiltag, som ansøges om.
 • Den komplette anlægsinvestering.
 • Den forventede levetid for de nye tiltag.
 • Årlige driftsudgifter, løbende og periodisk vedligehold.
 • De beregnede energiforbrug/-besparelser, som følge af tiltagene, i kWh/år og kr./år.
 • Oplysninger om energikonsulent.

Hvad er ventelisten?

Der skal gennemføres en grøn screening mv. af alle Landsbyggefondens renoveringsstøttesager, der er optaget på den såkaldte venteliste.

Ventelisten består af 453 godkendte projekter, og vedrører 72.000 boliger. Projekterne er prækvalificeret til støtte fra Landsbyggefonden, men har indtil nu ventet på de relevante økonomiske rammer.

Fondens rammer blev i juni og december 2020 forøget, og ventelisten er derfor under afvikling. Den grønne screening er et led i afviklingen af ventelisten.

Den almindelige sagsgang i det forudsatte helhedsplanarbejde anvendes fortsat. Det er afdelingens samlede potentiale for energibesparelser, der indgår i den grønne screening.

Hvad er så næste skridt?

Hvis du som boligorganisation selv skal til at foretage en grøn screening, kan du besøge nedenstående:

 • Landsbyggefonden har udsendt en LBF Orienterer 837, som indeholder en vejledning i forbindelse med aktivering af grøn screening mv.
 • Landsbyggefonden har etableret indrapportering i Driftstøtteportalen af de grønne tiltag. Læs mere i LBF Orienterer 847.
 • Landsbyggefonden har udarbejdet spørgsmål/svar omkring Grøn Screening.

Se mere

Læs den endelige vejledning til Grøn Screening mv.