A

Reportage: Fremtiden kalder på bystrategisk udvikling

Sigtet var solidt sat på ’fremtiden’, da Landsbyggefonden gav bolden op til to bystrategiske debatter på årets Folkemøde på Bornholm. Den første debat så på fremtidens boliger og byer i et generationsperspektiv, hvor vi bliver flere ældre, og flere lever et aktivt liv længere. Den anden debat zoomede ind på Varde, hvor tre boligorganisationer og Varde Kommune har indgået et stærkt partnerskab om at binde tre almene boligområder sammen hen over et parcelhuskvarter med et stærkt fokus på inddragelse og lokalt engagement på tværs af matrikler. Fælles havde de den bystrategiske tilgang, der både flytter mennesker og områder. Og hvor kommuner, boligorganisationer, civilsamfund og private aktører går sammen om løsninger, der tænker bolig, by, velfærd og lokalsamfund sammen.

Foto: Nils Meilvang 

Folkelighed mødte faglighed på årets Folkemøde – og visioner for fremtidens by- og velfærdsudvikling spirede.

Terrassescenen ved BL’s Dome dannede ramme om Landsbyggefondens to debatter. Og det var derfor med Allinges bedste udsigt som bagtæppe, at de bystrategiske samtaler foldede sig ud.

Fremtidens demografiske udvikling udgjorde et andet bagtæppe for debatterne. Vi ser nemlig ind i en fremtid, hvor vi bliver flere og flere ældre. Det sætter det offentlige under pres, kalder på byer tilpasset ældres behov og aktive lokalsamfund. Kort sagt er det en samfundsudvikling, der fordrer helhedsorienterede løsninger.

Debatterne på årets Folkemøde var to konkrete eksempler på den nødvendige bystrategiske samtale.

Besøg idékonkurrencens hjemmeside

Hvordan skal vi bo sammen i fremtiden på tværs af generationer?

Titlen ’Fremtidens generationskvarterer’ slog tonen an for den første debat.

Bag debatpultene stod Mette Kierkegaard (M), Ældreminister, Camilla Ryhl, Forskningsdirektør, Bevica Fonden, Steffen Møller Borgbjerg, Direktør, ALBO og Aviaja Julie Sigsgaard, Centerchef, Landsbyggefonden.

Billede 1
Undervejs i debatten blev publikum trukket ind i samtalen, når de blev bedt om at indikere en stillingtagen - f.eks. til, om de på et tidspunkt i livet kunne forestille sig at bo til leje.

I takt med, at vi i Danmark bliver ældre og nye familiestrukturer, er på indtog, ser vi ind i en fremtid med nye forventninger til boligen, velfærden og de uformelle fællesskaber i nærområdet.

Debatten blotlagde en række af fremtidens behov og belyste idéer, når vi bevæger os fra forestillinger om traditionelle måder at bo og leve på til at tænke på nye boformer i fremtidens generationskvarterer.

Med afsæt i det almene boligområde Axelborg i Horsens og Landsbyggefondens idékonkurrence ’Neighbourhoods for generations’ undersøgte vi, hvordan den almene boligsektor sammen med kommuner og andre relevante parter kan gentænke bykvarterer og velfærdstilbud

På en måde så de både imødekommer behovene hos mennesker i forskellige aldre og sikrer socialt samspil mellem generationer, mindsker ensomhed og øger livskvalitet.

Og idékonkurrencens forslag peger på store potentialer i at tænke pleje og service klogt ind i boliger og bykvarterer. Indrette dem fleksibelt til alle livets faser, understøtte flyttedynamikker, så ældre fx kan flytte ned i stueetagen, mens børnefamilien kan fastholdes og tiltrækkes.

Og potentialer i at skabe mødesteder, attraktioner og rammer for engagement og aktivering af lokalsamfund, hvor beboerne kan drage nytte af fællesskabet på tværs af livssituation og alder.

Det fordrer fleksible rammer, anerkendelse af, at mennesker (også ældre) er forskellige og dermed et bredt fokus på tilgængelighed, der kan tilgodeses på mange niveauer og også må samtænkes med tryghed og fællesskab. At universelt design er en oplagt tilgang her, var nogle af de ting, som debatten kredsede om.

Billede 2
Aviaja Sigsgaard, Mette Kiekegaard, Ane Cotzen, Steffen Møller Borgbjerg og Camilla Ryhl efter debat om fremtiden for vores by- og boligområder.

Fremtidens byer – bygget på lokalt engagement og beboerinvolvering

I den anden debat var fokus rykket tættere på det lokale, men det bystrategiske perspektiv gik igen.

Inspirationsdebatten formede sig nemlig som en fælles undersøgelse af, hvordan den almene boligsektor kan bidrage til gode bykvarterer og lokal byudvikling? Og hvordan borgerinddragelse og lokalt engagement kan gå hånd i hånd med en stærk og ambitiøs vision på tværs af boligorganisationer og kommune om at udvikle blandede bykvarterer, få investeringer til at spille sammen, og dermed danne fundament for udviklingen af helt nye kvarterer i en by, der skal have alle med.

Afsættet for debatten var konkrete, lokale tiltag i Varde Kommune – med afgørende input fra rådgiverne bag en såkaldt strategisk udviklingsplan for det almene boligområde Boulevardkvarteret, team Vandkunsten, den boligsociale indsats i Boulevardkvarteret og det politiske beslutningstagerniveau.

Billede 3
På debatscenen stod Hanna Esmarch Lund, Projektleder, Det Boligsociale Team, Varde Kommune, Mads Sørensen (V), Borgmester, Varde Kommune, Aviaja Julie Sigsgaard, Centerchef, Landsbyggefonden og Line Eriksen, Arkitekt, Kommon.

I det konkrete eksempel fra Varde blev almene boligorganisationer og boligområdet Boulevardkvarteret inviteret helt ind i maskinrummet, da byen stod overfor et større byudviklingsprojekt.

Den omhyggelige og vedvarende proces med borgerinddragelse har givet stemmer til alle grupper og trukket hele byen ind i den bystrategiske udvikling.

Billede 4
Debattørene samlet om publikums bud på fremtidens byudvikling.

Netop modet til udvikling i fællesskab og vedholdenhed i udfordring af de fysiske rammer, ser Vardes Borgmester som væsentlige elementer i den succesfulde proces:

Debatter med bystrategisk fællesmængde

De to debatter eksponerede hver især centrale aspekter i den bystrategiske tilgang. Landsbyggefondens bystrategiske perspektiv har både fokus på de større strategiske byomdannelser og på de nære boligsociale indsatser og nytænkning af velfærden m.v.

På området og den enkelte og på de mange perspektiver, ressourcer, steder og finansieringskilder, der kan flettes sammen til gode løsninger – og engagerende veje dertil.

Besøg udstillingen af de fire vinderprojekter

Idekonkurrencens fire vinderprojekter bliver udstillet i Velux Fondens pavilloner Living Places (Otto Busses Vej 29A, 2450 København SV) i perioden d. 30. juni til d. 31. oktober, 2023.

Idékonkurrencen Neighbourhoods for Generations førte til kåringen af fire vinderprojekter. Hver af de fire vindere har givet konkrete bud på konkurrencens grundlæggende spørgsmål: Hvordan skal vi bo sammen i fremtiden på tværs af generationer?

Udstillingen er gratis og åben for alle.

Læs mere på www.neighbourhoodsforgenerations.com