Hero Top

Årsberetning 2019 - i kort form og til fuld download

Velkommen til den digitale lyn-gennemgang af årets Beretning fra Landsbyggefonden. Ta' med på hurtige overflyvninger af en række af de temaer, der har været centrale i 2019. Her kan du også downloade den fulde version af Beretningen som PDF.

 

EN HELHEDS­ORIENTERET MEDSPILLER

Landsbyggefonden udgør en hjørnesten i den almene sektors drift, udvikling og sammenhæng. Eksempelvis når det drejer sig om støtte til helhedsplaner for boligområder. Når det kommer til at stille digitale platforme for data og viden til rådighed. Eller i skabelsen af konkrete samarbejder mellem sektorens parter.

Følg os her:

 

Ind- og udbetalinger

Indbetalinger fra en vifte af landets almene boligformer er grundlæggende for Landsbyggefondens virke. Disse midler udmøntes efterfølgende efter Landsbyggefondens regulativer.

Nybyggeri seneste 5 år

Som bygherrer kan almene boligorganisationer modtage grundkapitallån til offentligt støttet byggeri. Landsbyggefonden yder i begrænset omfang støtte til nybyggeri.

Renovering i den almene sektor

Renoveringsstøtte gives til arbejder, der ligger ud over almindelige vedligeholdelsesopgaver. Støtten kan udbetales til: opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedret tilgængelighed, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedringer

Ledige boliger 2019

Landsbyggefonden opgør antallet af ledige boliger i byggeri tilhørende almene boligorganisationer. Ledige boliger defineres her som boliger, der påfører afdelingen/boligorganisationen økonomiske tab.

Tre centrale tiltag fra årets gang i Landsbyggefonden

 

homepage imageUdsatteområder.dk: Overblik i arbejdet med parallelsamfund

Følg effekten af blandt andet den vedtagne strategi mod parallelsamfund. Frem til 2029 følger en række forskere løbende transformationen i landets hårde ghettoer – og udviklingen i landets øvrige udsatte områder.

Læs mere på udsatteområder.dk

 

Almenedata.dk: Viden om den almene sektor

Her finder du viden om livet i det almene Danmark med en række statistikker og konkrete redskaber, som Landsbyggefonden stiller til rådighed for aktørerne i den almene sektor.

Læs mere på almenedata.dk

 

 

Beboerstatistik 2019

Statistikken indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor, og belyser beboernes sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren sammenlignet med landet som helhed.

Læs mere

Virksomhedens dele i 2019

 

Administration

I dette center håndteres indbetalingerne til fonden. Administrationscentret driver endvidere en række centrale IT-løsninger – fx Stamdata-registret og søgepartalen Danmarkbolig.dk

Læs sammenfatning i PDF

 

Almen Analyse

Center for Almen Analyse forestår fondens omfattende indsamling og produktion af statistisk viden om den almene sektor. Endvidere driver centret en række digitale platforme, der styrker sektorens samarbejde og effektivitet.

Læs sammenfatning i PDF

 

 

Særlig driftsstøtte

I Center for Særlig Driftsstøtte udmøntes en række centrale støtteordninger - fx. renoveringsstøtte, kapitaltilførsel og huslejestøtte. Endvidere er den boligsociale indsats og indsatsen på kommunikationsområdet forankret her.

Læs sammenfatning i PDF

Om LBF - Hvordan og hvorfor

Landsbyggefonden støtter udviklingen af Danmarks almene byggeri. Med midler, de almene boligforeninger selv indbetaler til fonden.
Du kan læse mere her og få mere indsigt i fondens funktion og effekt i vores video.

Læs mere og se videoen

 

Her kan du hente årets beretning

Hent samlet årsberetning 2019