Hero Top

Årsberetning 2020 - i kort form og til fuld download

Velkommen til den digitale lyn-gennemgang af årets Beretning fra Landsbyggefonden. Ta' med på hurtige overflyvninger af en række af de temaer, der har været centrale i 2020. Her kan du også downloade den fulde version af Beretningen som PDF.

 

EN HELHEDS­ORIENTERET MEDSPILLER

Landsbyggefonden udgør en hjørnesten i den almene sektors drift, udvikling og sammenhæng. Eksempelvis når det drejer sig om støtte til helhedsplaner for boligområder. Når det kommer til at stille digitale platforme for data og viden til rådighed. Eller i skabelsen af konkrete samarbejder mellem sektorens parter.

Følg os her:

 

Ind- og udbetalinger

Indbetalinger fra en vifte af landets almene boligformer er grundlæggende for Landsbyggefondens virke. Disse midler udmøntes efterfølgende efter Landsbyggefondens regulativer.

Nybyggeri seneste 5 år

Som bygherrer kan almene boligorganisationer modtage grundkapitallån til offentligt støttet byggeri. Landsbyggefonden yder i begrænset omfang støtte til nybyggeri.

Renovering i den almene sektor

Renoveringsstøtte gives til arbejder, der ligger ud over almindelige vedligeholdelsesopgaver. Støtten kan udbetales til: opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedret tilgængelighed, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedringer

Ledige boliger 2020

Landsbyggefonden opgør antallet af ledige boliger i byggeri tilhørende almene boligorganisationer. Ledige boliger defineres her som boliger, der påfører afdelingen/boligorganisationen økonomiske tab.

Tre centrale tiltag fra årets gang i Landsbyggefonden

 

Grøn screening

Med årets boligaftale blev den grønne screening et centralt element i ansøgning om renoveringsstøtte. En grøn screening mv. er en supplerende ansøgning, til den oprindelige ansøgning om støtte til et renoveringsprojekt. Det er boligorganisationerne selv, som står for at lave en grøn screening. Denne grønne screening er en betingelse for at modtage renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden. Vi udviklede i 2020 en digital platform, hvor landets boligorganisationer kan indtaste de relevante data.

Mere om Grøn screening

 

Granskning/DCAB 

Granskning fyldte meget hos landets boligorganisationer – og for os i Landsbyggefonden. Granskningen er er en påkrævet ekstern undersøgelse af vedligeholdelses- og fornyelsesplaner for alle almene boligafdelinger. En ekstern gransker skal ifølge lovgivningen hver 5. år vurdere, om vedligeholdelses- og fornyelsesplanen er retvisende og omfatter de nødvendige aktiviteter. Det centrale almene bygningregister udvikles til understøttelse af granskningsopgaven. Systemet indfanger data på tværs at mange eksisterende systemer, så data foreligger i ét centralt system

Mere om Granskning

 

 

Afvikling af årets venteliste på renoveringer

I 2020 nåede Landsbyggefonden i mål med at godkende samtlige 14,7 milliarder kroner i år til ventende renoveringer, der højner boligstandarden og skærper den grønne profil i den almene boligsektor. Det vækker glæde i boligorganisationer landet over, der sammen med landets kommuner har ydet en jætte-indsats for indfri de ambitiøse mål, der blev opstillet i årets Grøn boligaftale. De mange grønne renoveringsmilliarder vil også være med til at sikre samfundsaktiviteten i de kommende år.

Mere om Afvikling af årets venteliste på renoveringer

Virksomhedens dele i 2020

 

Administration

I dette center håndteres indbetalingerne til fonden. Administrationscentret driver endvidere en række centrale IT-løsninger – fx Stamdata-registret og søgepartalen Danmarkbolig.dk

Læs sammenfatning i PDF

 

Almen Analyse

Center for Almen Analyse forestår fondens omfattende indsamling og produktion af statistisk viden om den almene sektor. Endvidere driver centret en række digitale platforme, der styrker sektorens samarbejde og effektivitet.

Læs sammenfatning i PDF

 

 

Særlig driftsstøtte

I Center for Særlig Driftsstøtte udmøntes en række centrale støtteordninger - fx. renoveringsstøtte, kapitaltilførsel og huslejestøtte. Endvidere er den boligsociale indsats og indsatsen på kommunikationsområdet forankret her.

Læs sammenfatning i PDF

Om LBF - Hvordan og hvorfor

Landsbyggefonden støtter udviklingen af Danmarks almene byggeri. Med midler, de almene boligforeninger selv indbetaler til fonden.
Du kan læse mere her og få mere indsigt i fondens funktion og effekt i vores video.

Læs mere og se videoen

 

Her kan du hente årets beretning

Hent samlet årsberetning 2020