Etablering af en central infrastruktur i den almene sektor

Print

Print Print icon

Landsbyggefonden etablerer en fælles regnskabsplatform (DCAR), der er et centralt regnskabssystem, som alle boligorganisationer vil få adgang til. Der er tale om et kernesystem til bogføring m.v., hvortil der er knyttet en række basismoduler, som er tilpasset, så boligorganisationerne kan integrere deres egne systemer for flytning, bygningsvedligehold m.v.

Det fælles system skal understøtte en effektiv drift, hvor boligorganisationerne kan koncentrere deres IT-udvikling til processerne, som anvendes i de enkelte organisationer, mens der er en stordriftsfordel i forhold til kernen.

Udviklingen understøtter også en forøget opdagelsesrisiko ved uregelmæssigheder, idet der kan sikres effektiv logning og foretages sammenligninger på tværs, idet Landsbyggefonden påtænker at udbyde en tværgående revision med udgangspunkt i det centrale system. Samtidig indebærer udviklingen, at den centrale revision kan tilbyde revisionserklæringer om fælles registrerede data. Det skal dog understreges, at de enkelte organisationer fortsat skal have egen revision efter de kendte principper.

Tilslutningen til det centrale regnskabsregister vil være et tilbud, og der vil efter nærmere bestemte regler kunne ydes støtte i forbindelse med den lokale tilpasning.

Fonden har antaget konsulentfirmaet Deloitte til at forestå arbejdet, herunder udarbejdelse af kravsspecifikation EU-udbud mv. 

Digitalisering af den almene sektor. Der er som bekendt i medfør af boligaftalerne udarbejdet en strategi for digitalisering af den almene boligsektor med henblik på at udbygge og tilvejebringe en digital infrastruktur, hvor alle relevante data kan samles og følge bygninger igennem hele deres livscyklus.

Strategien bygges op om delprojekter, som har egne formål og succeskriterier. Projekter skal hver især bidrage til et mere effektivt og bæredygtigt byggeri og bygningsdrift i den almene boligsektor.

Byggeskadefonden er i gang med at udvikle en webportal, hvor det digitale ”som udført”-materiale fra boligafdelingernes renoveringer og nybyggerier skal ligge permanent. Portalen skal medvirke til at nedbringe svigt og skader i byggeriet ved bl.a. at gøre 1-års eftersynet lettere. Struktureret data og 3D-modeller med alt fra byggematerialers egenskaber til vedligeholdelsesplaner vil herudover kunne understøtte læring og beslutningsprocesser i bl.a. boligorganisationerne. 

Landsbyggefonden er i gang med at opbygge et administrativt register over hele den almene bygningsmasse i et centralt alment Bygningsregister (DCAB). Registret skal på den korte bane understøtte boligafdelinger i at opfylde krav om ekstern granskning af vedligeholdelsestilstanden og medvirke til at sikre korrekte henlæggelser. Udviklingsarbejdet vil også søge kobling til bl.a. energidata og data om tilgængelighed og fra anvendelse af den frivillige bæredygtighedsklasse.

Der etableres endvidere som nævnt en fælles regnskabsplatform til alle almene boligorganisationer.

Kommunikation. Der vil løbende blive informeret om projektudviklingen via de platforme, der i øvrigt anvendes. Der gennemføres drøftelser med forskellige former og størrelser af almen boligadministration. Landsbyggefondens Center for Almen Analyse er kontakt i fonden, men i første omgang forestås udbudsarbejdet af Deloitte.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.