Whistleblowerordninger - fælles ordning for den almene sektor

Print

Print Print icon

Der er gennemført et EU-direktiv om obligatorisk whistleblowerordning. Direktivet medfører, at private virksomheder med mindst 50 medarbejdere eller mere end 10 mio. euro i årlig omsætning skal have en intern whistleblowerordning. Whistleblowerdirektivet implementeres i dansk ret med lovforslag L 213, der d. 24. juni 2021 blev vedtaget af Folketinget.

Formålet med det vedtagne lovforslag er bl.a., at EU-direktiv (EU) 2019/1937 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten, gennemføres i dansk ret. Derudover lægges der med loven op til at indføre en omfattende og sammenhængende ramme for beskyttelse af whistleblowere i dansk ret. Lovens beskyttelse vil ikke kun omfatte indberetninger om overtrædelser af visse områder af EU-retten som omfattet af direktivet, men også indberetninger, som i øvrigt vedrører alvorlige lovovertrædelser af dansk ret og EU-retten samt øvrige alvorlige forhold.

Arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte forpligtes til at etablere en intern whistleblowerordning, hvor dens ansatte kan indberette oplysninger om overtrædelser omfattet af lovens anvendelsesområde. Som supplement til de interne whistleblowerordninger etableres en ekstern whistleblowerordning, der placeres i Datatilsynet.

Loven træder i kraft den 17. december 2021, dog således at kapitel 3 har virkning for arbejdsgivere i den private sektor med mellem 50-249 ansatte fra den 17. december 2023. 

Almene boligorganisationer er private virksomheder. Det betyder, at almene boligorganisationer, herunder administrationsorganisationer, også skal sikre en whistleblowerordning, hvor medarbejdere får mulighed for at indberette uregelmæssigheder og mistanke om ulovligheder til ledelsen på sikker vis. Også beboere, bestyrelsesmedlemmer og samarbejdspartnere i direkte tilknytning kan indberette. Ordningerne kan indrettes, så indberetningerne outsources til en udbyder.

Der arbejdes på at etablere en samlet ordning for den almene sektor, som boligorganisationerne kan tilslutte sig. En samlet whistleblowerordning for den almene sektor søges etableret i en kosteffektiv og praktisk form, hvor eventuelle indberetninger tilgår et uafhængigt firma (f.eks. advokatfirma eller revisionsinstitut), der herefter inddrager den pågældende boligorganisation efter de regler, der gælder for whistleblowerordninger. Også de store administrationsfællesskaber med mere end 250 ansatte og boligorganisationer med mindre end 50 medarbejdere omfattes.

Landsbyggefonden udbyder ordningen, således at IT-platformen og den grundlæggende håndtering forudsættes betalt af fonden, mens hjælp til mere detaljeret sagsbehandling må udredes af den berørte boligorganisation. Pris for denne ekstraordinære assistance afklares ved det nævnte udbud.

Hver boligorganisation skal udpege en betroet medarbejder, der kan bistå det uafhængige firma med håndtering af indberetninger samt sparring i forbindelse med indledende vurdering af indberetninger mv.

Flere detaljer følger senere – konsulent Henriette Birch Schlichter og analysechef Evy I. Nielsen, Almen Analyse, kan kontaktes om yderligere foreløbige oplysninger.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør