Rapport om fysisk opretning

Landsbyggefonden har gennem årene ydet en omfattende støtte til investeringer i forbedringer, byggeskadeudbedring mv. i den almene sektor.

Indsatsen er hidtil foregået dels via tilskud til forbedringer med tilskud efter den såkaldte trækningsret mv., som blev påbegyndt i 1980, og dels siden 1991 som støtte til udbedring af byggeskader, miljøforbedrende arbejder mv.

Den stedfundne udvikling især siden introduktionen af støtten til byggeskaderenovering mv. har ført til overvejelser i fonden om behovet for ændringer i den fremtidige støtteform. Ikke mindst har det spillet en afgørende rolle at sikre en øget konkurrenceevne generelt for de almene boligområder som en del af en mere offensiv bypolitisk satsning.

Overvejelser herom har været drøftet i fondens bestyrelse i foråret 2000 og har derefter været forelagt for By- og Boligministeriet.

Sideløbende hermed har fondens bestyrelse vedtaget at igangsætte et analyse-arbejde om behovet for fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger. Arbejdet med analysen er, efter et udbud af opgaven, overdraget til en gruppe bestående af Byfornyelse Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og DOMUS arkitekter a/s.

Med denne rapport fremlægges resultaterne af den udførte analyse. 

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.