Inspirationskatalog

I forbindelse med Landsbyggefondens temaundersøgelse om energiforbrug og besparelsestiltag i den almene boligsektor er der udarbejdet et inspirationskatalog, der lister en række konkrete forslag til hvordan boligorganisationerne og boligafdelingerne får implementeret effektiv energiledelse. Der indgår endvidere 2 konkrete IT værktøjer, som inspiration til boligafdelingernes arbejde med energiområdet.

Et lavt energiforbrug kommer ikke af sig selv. Mange almene boligorganisationer kan fortsat spare store sum- mer på energiregningen. Mulighederne er størst i de ældre bebyggelser, men også i nyere ejendomme kan energiforbruget optimeres. Desuden kan ny teknologi og viden åbne op for nye muligheder for at nedbringe energiforbruget til gavn for økonomien og for klimaet.

Inspirationskataloget er til brug for effektiv energiledelse i boligorganisationerne og boligafdelingerne.

Indholdet dækker bedste praksis vedr. energibesparende foranstaltninger i den almene boligsektor. Bedste praksis fra den almene boligsektor suppleres med Rambølls erfaringer og anbefalinger. Tilgængelige værktøjer anføres, hvor det er relevant.

Rækkefølgen af de enkelte emner i kataloget er ikke udtryk for en prioriteret rækkefølge. Alle emner er vigtige og relevante for boligorganisationen at give sig i kast med.

Rambøll har udarbejdet 2 konkrete IT værktøjer, som kan tjene til inspiration i de indledende overvejelser om energiforbrug og muligheder for energibesparelser i boligafdelingerne.

IT værktøjer

Benchmarkingværktøj for energiforbrug

Ved indtastning af nogle få data om afdelingens energiforbrug fås en vurdering af, om afdelingens energi- forbrug er højt, gennemsnitligt eller lavt sammenlignet med tilsvarende afdelinger i den almene bolig- sektor.

Det skal bemærkes, at værktøjet er baseret på en stikprøve af de almene boligafdelingernes energi- forbrug i 2008.

”Green Build” beregningsværktøjet

Via Green Build kan boligorganisationen selv komme i gang med at vurdere mulighederne for energi- besparelser. Værktøjet giver en indikation af muligheder for energibesparelser og rentabilitet ved for- skellige tiltag til f.eks. efterisolering, ændret varmeforsyning mv.

Det skal bemærkes, at værktøjet er baseret på 2009-priser