Boligsociale indsatser til småbørnsfamilier i udsatte boligområder

I denne rapport rettes fokus mod den opvækst, som mange 0-6-årige børn i udsatte boligområder har. Mange af disse børn lever i familier, der er præget af økonomisk fattigdom eller misbrug, psykisk sygdom og kriminalitet. Det fremgår af rapporten, at hvert fjerde barn lever i økonomisk fattigdom - det svarer til knap 6.000 børn. På landsplan er det hvert 12. barn, der lever i økonomisk fattigdom. Man kan også se, at der er en høj indskrivning for de 3-5-årige børn i dagtilbud. Niveauet afspejler landsgennemsnittet. Der er dermed ingen forskel blandt de 3-5-årige børn i de udsatte boligområder – uanset etnicitet – og befolkningen. Centrale aktører på småbørnsområdet vurderer, at de boligsociale indsatser har en positiv virkning på de små børns sociale kompetencer og på forældrenes forældreevne.

Baggrund

Denne evalueringsrapport er en af fem rapporter, der zoomer ind på støtten på 1,76 mia. kr., som Landsbyggefonden under 2011-14-midlerne har uddelt til boligsociale indsatser og huslejestøtte. I evalueringen sættes der fokus på aktiviteter, der er målrettet:

  • Kriminalitetsforebyggelse
  • Skolegang og uddannelse
  • Forældrekompetencer og børns trivsel
  • Beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige beboere tættere på arbejdsmarkedet
  • Huslejenedsættelser

Der er givet midler til 89 helhedsplaner fordelt på 395 almene boligafdelinger, der er spredt over hele landet

Metode

Rapporten, som er udarbejdet af VIVE, Rambøll og Naboskaber, er baseret på:

  • Registerdata, der beskriver karakteristika ved 0-6-årige børn og deres forældre, der bor i boligområder med en helhedsplan - og holdt op imod tal for hele befolkningen.
  • Spørgeskemaer til 125 centrale aktører, der arbejder med småbørnsområdet og det boligsociale område.
  • 45 interviews med udvalgte boligsociale projektledere og medarbejdere, samarbejdspartnere og beboere, der deltager i boligsociale aktiviteter med fokus på forældrekompetencer og børns trivsel.

Økonomisk fattigdom er i denne undersøgelse defineret som en ækvivaleret disponibel indkomst, der er under 50 pct. af medianindkomsten

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.