Finansieringsmodel for energieffektiviseringer i den almene boligsektor

I forbindelse med arbejdet med Grøn Boligaftale 2020 blev en grøn garantiordning også prioriteret. Med henblik på at skabe fundamentet for et bredere privat marked for grønne garantier i den almene sektor og generelt i byggeriet, har Copenhagen Economics i denne rapport belyst praktiske måder, hvorpå en sådan grøn garantiordning kan udformes. I rapporten undersøges det også, hvordan fx private pensionsmidler kan bringes i spil som egenkapital i energieffektiveringsprojekter.

Baggrund

Der er et samlet potentiale på 50 mia. kr. for økonomisk rentable energieffektiviseringer i den almene boligsektor.
For at udløse potentialet fra energieffektiviseringerne kan der være behov for at aktivere private midler.

Dette var baggrunden for rapporten. Copenhagen Economics har stor erfaring med både finansiering, energi og klimapolitik, og de blev derfor valgt til at udføre undersøgelsen.

Forventninger

Udgangspunktet for finansieringsmodellen er, at den skal være simpel og i videst muligt omfang minimere risikoen for investorer, således at den er attraktiv som et sikkert aktiv for pensionskasserne.

Formålet med denne rapport er at indgå i det videre arbejde mellem Transport- og Boligministeriet om at etablere en grøn garantiordning.