Webinar om DCAB & Ekstern Granskning

Dette webinar blev afholdt d. 24. marts 2022. Webinaret er blevet klippet op i tre dele, som alle kan ses eller genses nedenfor.

Hør xxxxxx
Se videoen, og hør status for den eksterne granskning samt de grundlæggende informationer om DCAB.

Tidskode: 00.00.00

Olav Kirchhoff byder velkommen på vegne af Landsbyggefonden til dagens webinar om DCAB og ekstern granskning. Praktiske informationer samt programmet for webinaret fremlægges.

Tidskode: 00.02.27.

Driftsdirektør, Leif Tøiberg, fortæller overordnet om ekstern granskning. Anden etape af EU-udbuddet blev afsluttet ultimo 2021. Landsbyggefonden er ved at afslutte evalueringen af tredje etape. Hermed har alle boligorganisationer inden længe fået tildelt et granskningsfirma. De sidste granskningsrapporter, tilstandsvurderinger og energimærkninger er færdige ultimo 2023. Granskningsrapporterne tilgås via IT-systemet, som er et bygningsregister kaldet DCAB. Derudover vil der i løbet af foråret 2023 iværksættes en evaluering, hvor boligorganisationer og granskerfirmaer involveres ift. indretning af bygningsregistret og tilpasninger af granskningerne.

Tidskode: 00.06.53

Centerchef for Center for Almen Analyse i Landsbyggefonden, Evy Ivarsson Nielsen, giver et overblik over hvilke in- og output, der fremgår i DCAB-registret i relation til granskningsprocessen. Input-dataen omhandler interviewskema med oplysninger om afdelingens bygningstyper, indbygningsår, tegnemateriale osv., boligorganisationernes langsigtede vedligeholdelsesplaner (også kaldet PPV-planer), gamle energimærker og eksisterende priser på bygningsdele. Granskningsprocessen er ved at være bragt til ende, hvilket munder ud i output-data i form af en granskningsrapport og energimærkning. I granskningsrapporten fremgår boligafdelingens tilstandsvurdering, kalkulation og konklusion. I energimærkningen fremgår nyt energimærke og oversigt over energiforbrug.

Tidskode: 00.09.23.

Evy fortæller om de seneste vigtige milepæle i DCAB. Den 31. december 2021 var deadline for interviewskemaet. Den 25. januar 2022 var deadline for indberetning af PPV-planerne for 2022.
Den 28. marts 2022 bliver granskningsrapporterne frigivet, således at de enkelte boligafdelinger kan se deres resultater. Boligorganisationerne har tre mdr. til at kommentere på granskningsrapporten. Den sidste vigtige milepæl er den årlige indberetning af PPV-plan. Energimærker og energiforbrug bliver også løbende klar for de enkelte boligafdelinger.

Tidskode: 00.12.40.

Evy fortæller, at DCAB er en løsning, der er i proces og udvikles løbende  herunder hvad angår design og navigation. Landsbyggefonden arbejder også på et statiskmodul, således at statistik kan trækkes ud af registret. DCAB vil gennemgå en evaluering i 2023, og der vil samtidig ske en udbygning af bygningsregisterdelen. DCAB skal integreres med andre platforme herunder Almenstyringsdialog. Inden længe kommer der en kort brugervejledning om, hvordan man finder sit granskningsmateriale.

Tekstbeskrivelse af video 2
Se videoen, og hør Rasmus Kofoed fortælle om, hvordan man navigerer rundt i DCAB.

Tidskode: 00.00.00

Souschef for Center for Almen Analyse i Landsbyggefonden, Rasmus Kofoed Pedersen, viser, hvordan man navigerer rundt i DCAB. Han tager udgangspunkt i en bestemt boligorganisation som case - Vivabolig Aalborg. Rasmus forklarer, at boligorganisationerne forud for granskningen har lavet en del forarbejde, som danner grundlaget for det videre granskningsarbejde. Der har været mange spørgsmål og afklaringer til PPV-planer. Der er to måder at gøre det på, hvoraf den ene er manuel, og den anden er digitalt i PPV-systemet, hvor data føres direkte videre til DCAB.

Tidskode: 00.09.25

Rasmus viser de to nye dele i DCAB, som er granskning og energimærkning. Derudover forklarer han om frigivelsesprocessen af granskningsrapporterne. Når granskningsprocessen er færdig, modtager boligorganisationerne en mail med frigivelse af granskningsrapporten. Heri oplyses desuden, at boligorganisationen kan angive kommentarer til granskningsrapporten, hvilket skal gøres senest tre mdr. efter frigivelsen.

Tidskode: 00.13.53

Rasmus forklarer, at en boligorganisation har adgang til at se data på egne afdelinger, samt at boligadministratorer har adgang til at se data for de boligorganisationer, de administrerer. Brugerne tilgår DCAB via NemID. Brugerfladen vil desuden løbende blive optimeret.
I DCAB fremgår følgende oplysninger på afdelingsniveau: LBF nr., afdelingsnavn, antal bygninger, kommune, status ift. PPV-indberetning, status på energimærkning, status på granskningen og resultat.

Tidskode: 00.18.40

Rasmus viser, hvilke slags materialer, der pba. af granskningen kan downloades. Hoveddokumentet er granskningsrapporten. Rapporten indeholder bl.a. overordnet informationer om granskningen, kort information om processen samt konklusion på granskningen. Derudover indeholder rapporten også et skema, der viser differencen mellem PPV-indberetningen og granskerens vurdering. Sidst i rapporten er der et skema om nyanskaffelsespriser.

Tidskode: 00.25.41.

Rasmus fortæller, at granskeren, pba. de forskellige bygningsdele samt besigtigelse, har udarbejdet en tilstandsvurdering på bygningstypeniveau. I vurderingen har granskeren taget stilling til f.eks. belægningsdele, fejl og mangler og taget billeder af de forskellige bygningsdele. Efter denne proces har granskeren lavet et kalkulationsark for perioden.

Tidskode: 00.34.38.

Rasmus pointerer, at en af de kortsigtede forbedringer af brugerfladen er, muligheden for boligorganisationen at tilføje kommentarer til granskningsrapporten via fanen granskning. Når boligorganisationen har gemt kommentarerne, så er de låst og det er ikke muligt at ændre i dem.

Tidskode: 00.38:25.

Rasmus fortæller kort om de resterende faner i DCAB. Under energifanen fremgår de nye energimærker og forbrugsdata på bygningsniveau. De gamle energimærker fremgår stadig. Under PPV-plan-fanen er det muligt at downloade PPV-planen, og det samme gør sig gældende for interviewskema og bilag under disse respektive faner.

Tekstbeskrivelse af video 3
Hør besvarelse af spørgsmål fra chatten.

Tidskode: 00.00.00

Der besvares spørgsmål fra chatten.

Tidskode: 00.21.48

Olav Kirchhoff takker af for i dag.

Download præsentation fra webinaret