Finansieringsmodel for energieffektiviseringer i den almene boligsektor

I forbindelse med arbejdet med Grøn Boligaftale 2020 blev en grøn garantiordning også prioriteret. Med henblik på at skabe fundamentet for et bredere privat marked for grønne garantier i den almene sektor og generelt i byggeriet, har Copenhagen Economics i denne rapport belyst praktiske måder, hvorpå en sådan grøn garantiordning kan udformes. I rapporten undersøges det også, hvordan fx private pensionsmidler kan bringes i spil som egenkapital i energieffektiveringsprojekter.