Regulativ om pligtmæssige bidrag fra almene boligafdelinger til Landsbyggefonden

I medfør af lov om almene boliger m.v., § 82, stk. 4, har bestyrelsen for Landsbyggefonden fastsat følgende regler om registrering af omfattede afdelinger og om indberetninger til fonden efter lov om almene boliger m.v., §§ 79, 80 og 82, stk. 1.

§ 1

Ved ibrugtagelse forstås i dette regulativ datoen for boligernes (byggeafsnittets) overgang fra anlæg til drift (skæringsdagen). Ved byggeafsnit forstås det oprindelige afgrænsede selvstændige byggeri (afdeling), uanset om flere byggeafsnit senere måtte være slået sammen til ét byggeri (én afdeling).

§ 2

Almene boligafdelingers boliger (byggeafsnit), der den 31. december 1996 havde almennyttig status og var omfattet af § 23 i den tidligere lov om boligbyggeri, er omfattet af reglerne i lov om almene boliger m.v., § 79.

Stk. 2.

Der kan ikke pålignes bidrag efter lov om almene boliger m.v., § 79, for boligafdelinger, som ikke er nævnt i stk. 1.

§ 3

Almene boligafdelingers boliger (byggeafsnit), der den 31. december 1996 havde almennyttig status og var omfattet af § 24 i den tidligere lov om boligbyggeri, er omfattet af reglerne i lov om almene boliger m.v., § 80.

§ 4

For almene boligafdelingers boliger (byggeafsnit), der den 31. december 1996 havde almennyttig status og som tidligere har haft en anden status, foretager Landsbyggefonden registrering af ibrugtagelsesår.

Stk. 2.

Hvis boligerne (byggeafsnittet) er opført med offentligt støtte efter byggestøtte, kollegiestøtte- eller boligbyggerilovgivningen registreres som ibrugtagelsesår det år, hvori boligerne er taget i brug. Hvis boligerne (byggeafsnittene) ikke er opført med offentlig støtte, registreres som ibrugtagelsesår det år, hvori boligerne (byggeafsnittene) er taget i brug efter ombygning m.v. med støtte efter lov om byfornyelse og boligforbedring eller efter saneringslovgivningen. Hvis boligerne (byggeafsnittene) hverken er opført eller ombygget med offentlig støtte, jf. 1. og 2. pkt., registreres som ibrugtagelseår det år, hvori boligerne (byggeafsnittene) blev erhvervet af boligselskaberne og dermed fik almennyttig status.

§ 5

For boliger (byggeafsnit), der etableres som almene boligafdelinger i medfør af reglerne i lov om almene boliger m.v., § 2, foretager Landsbyggefonden registrering af ibrugtagelsesår.

Stk. 2.

Bestemmelserne i § 4, stk. 2, 1. og 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse på boliger (byggeafsnit) omfattet af stk. 1. Hvis boligerne (byggeafsnittene) hverken er opført eller ombygget med offentlig støtte, jf. 1. pkt., registreres som ibrugtagelsesår det år, hvori omdannelsen til almene afdelinger finder sted.

§ 6

For nybyggeri registreres ibrugtagelsesåret på grundlag af oplysninger i datafangstsystemet BOSSINF-STB.

Stk. 2.

For boliger i eksisterende udlejningsejendomme og parcelhuse, der erhverves af en almen boligorganisation, registreres erhvervelsesåret som ibrugtagelsesår. § 4, stk. 2, 1. og 2. pkt. finder dog tilsvarende anvendelse.

§ 7

Til brug for fondens registrering af ibrugtagelsesår skal boligorganisationerne indsende indberetning til fonden om de boliger (byggeafnit), der er omfattet af §§ 4, 5 og 6, stk. 2.

Stk. 2.

Indberetningerne skal indeholde oplysning om oprindelige ibrugtagelsesår, eventuel offentlig opførelsesstøtte, ibrugtagelsesår efter eventuel byfornyelse eller sanering samt ibrugtagelsesår som almene boligafdelinger eller tidligere almennyttige boligafdelinger.

Stk. 3.

Indberetningen skal yderligere indeholde oplysning om de pågældende boligers (byggeafsnits) boligareal, opgjort i m² bruttoetageareal, jf. lov om almene boliger m.v., § 80, stk. 2.

§ 8

De registrerede ibrugtagelsesår, jf. §§ 4-6 og 9, er afgørende for, om og med hvilke beløb fonden påligner bidrag fra afdelingerne via boligorganisationernes byggefonde.

Stk. 2.

Bidrag, som pålignes efter stk. 1, opkræves 1. gang for april kvartal 1997 eller for det kvartal, der følger nærmest efter datoen for kommunalbestyrelsens godkendelse af omdannelse til almen boligafdeling efter lov om almene boliger m.v., § 2. 

§ 9

Fonden kan efter ansøgning dispensere fra bestemmelserne i §§ 2-5 om registrering af ibrugtagelsesår i forbindelse med væsentlig ombygning af bidragspligtige boliger (byggeafsnit).

Stk. 2.

Ved afgørelse af, om dispensation skal meddeles, lægges vægt på en vurdering af lejens fremtidige størrelse efter ombygning, set i forhold til lejeniveauet i nybyggeriet, under hensyn til boligafdelingens kvaliteter. Dispensation kan meddeles, hvis lejen vil blive urimelig høj som følge af bidragspligt efter lov om almene boliger m.v., § 80.

Stk. 3.

Meddeles dispensation registreres for de pågældende boliger (byggeaf
snit) eller den ombyggede del af boligerne (byggeafsnittet) som ibrugtagelsesår det år, hvori boligerne (byggeafsnittene) er taget i brug efter ombygning.

Stk. 4.

Der kan ikke meddeles dispensation for bidrag, der er indbetalt til fonden inden ansøgning om dispensation er modtaget i fonden.

§ 10

Almene boligorganisationer skal indsende indberetning til fonden om ændringer i fondens registreringer om bidragspligt, herunder om ændringer i boligarealet, jf. §§ 1-7, og lov om almene boliger m.v., §§ 79 og 80. Fondens registreringer fremgår af fondens opkrævninger.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde, den 13. december 1996 til ikrafttræden den 1. januar 1997.

Bygge- og Boligstyrelsen har ved skrivelse af 17. december 1996 godkendt regulativet i henhold til lov om almene boliger m.v., § 82, stk. 4.

Troels Behr, formand

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til Landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.