Regulativ om særlig støtte til visse almene boligafdelinger

I medfør af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. § 96 g har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra by- og boligministeren fastsat følgende regler om støtte efter lovens § 96 a og § 96 d.

Ansøgningsproceduren

§ 1.

Støtte i form af tilladelse til løbetidsforlængelse på realkreditlån og/eller tilsagn om løbende huslejebidrag kan gives til boligafdelinger, hvor der på baggrund af en samlet vurdering af den enkelte afdelings forhold er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af boligtagere med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarealer.

Stk. 2.

Der vil blive lagt vægt på følgende forhold:

 1. Beboersammensætningen, herunder bebyggelsens sociale problemer.
 2. Andel ledige lejligheder.
 3. Fraflytningsfrekvensen.
 4. Huslejeniveauet.
 5. Opsamlet driftsunderskud.
 6. Henlæggelsesbeløb til planlagt og periodisk vedligeholdelse.
 7. Renoveringsbehov.
 8. Lejlighedssammensætning.
 9. Bebyggelsens størrelse.
 10. Forekomst af hærværk, vold og anden kriminalitet. 

§ 2.

Ansøgning om støtte skal indsendes af boligorganisationen gennem kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor afdelingen er beliggende, til Landsbyggefonden inden den 1. november 2000. Vil det ikke være muligt at få ansøgningen behandlet i kommunalbestyrelsen inden fristens udløb, fremsender kommunen ansøgningen med forbehold af kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Stk. 2.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om følgende forhold:

 1. Afdelingens data (beliggenhed, antal boliger, lejlighedsstørrelse m.v.).
 2. Udlejningssituationen.
 3. Huslejeudviklingen siden 1985.
 4. Beboersammensætning, herunder vurdering af de sociale problemer i afdelingen.
 5. Afdelingens regnskaber fra de seneste 3 år samt de efterfølgende 2 års budgetter, herunder et sammendrag af balancetallene for det seneste afsluttede regnskab
 6. Bebyggelsens fysiske standard og tilstand.
 7. Fritidsmæssige og socialpædagogiske aktiviteter m.v.
 8. Forekomsten af hærværk, vold og anden kriminalitet.
 9. Tilsagn om offentlig støtte i forbindelse med opførelsen eller ved konvertering af lån.
 10. Indestående prioriteter i ejendommen.
 11. Eventuelle forfaldne, ikke-betalte terminsydelser.

Stk. 3

Ansøgningen skal herudover indeholde en foreløbig helhedsplan for den enkelte afdeling og det pågældende boligområde med henblik på at opnå en samlet helhedsbetonet løsning af afdelingens økonomiske, sociale og bygningsmæssige problemer. Der skal herunder foretages en redegørelse for de foranstaltninger, der ønskes iværksat, fordelt på:

 1. Fysisk opretning, herunder nødvendige renoveringsarbejder og miljøforbedrende foranstaltninger.
 2. Økonomisk opretning, herunder en analyse af driftsbudgettet og af den fremtidige udlejningssituation efter en eventuel huslejenedsættelse samt en plan for afvikling af eventuelt opsamlet driftsunderskud, herunder mulige driftsbesparelser.
 3. Social opretning og andre tiltag, som kan forbedre afdelingens situation som helhed.

Afdelinger med mere end 150 lejligheder, eller som er en del af en bebyggelse med mere end 150 lejligheder, skal tillige redegøre for de organisatoriske rammer for helhedsplanens gennemførelse.

Stk. 4.

Den foreløbige helhedsplan skal udarbejdes af boligorganisationen i samarbejde med beliggenhedskommunen under iagttagelse af reglerne om beboerdemokrati i § 37 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Ved udarbejdelsen skal endvidere inddrages andre relevante lokale organisationer.

Stk. 5.

Ved fremsendelsen af ansøgningen til Landsbyggefonden skal kommunalbestyrelsen på grundlag af sit lokalkendskab anbefale, at den foreløbige helhedsplan er egnet til løsning af afdelingens problemer, og tilkendegive at den er indforstået med at yde eller vedstå den fornødne (re)garanti ved en eventuel omprioritering og give tilsagn om rykning med kommunale lån, jf. dog stk. 1. Eventuelle efterstående private panthavere skal samtidig have afgivet principielt tilsagn om respekt af omprioriteringslånene.

Stk. 6.

By- og boligministeren kan, hvis der foreligger særlige omstændigheder, forlænge fristen efter stk. 1.

§ 3.

Landsbyggefonden tilrettelægger behandlingen af ansøgningerne, og træffer herunder bestemmelse om, hvorvidt der skal oprettes en projektstyringsorganisation for den enkelte afdeling eller for flere afdelinger samlet.

Stk. 2.

Landsbyggefonden fastlægger ansøgningens udformning i form af en skematisk opstilling m.m. Indeholder ansøgningen ikke de oplysninger, som Landsbyggefonden anser for nødvendige, returneres ansøgningen med anmodning om modtagelse af de manglende oplysninger.

Stk. 3.

Landsbyggefonden kan gøre sin behandling af en ansøgning afhængig af, at boligorganisationen og kommunalbestyrelsen stiller de nødvendige oplysninger til rådighed.

§ 4.

På baggrund af de indkomne ansøgninger foretager Landsbyggefonden en foreløbig udmelding af, hvilke afdelinger der inden for de givne økonomiske rammer kan forvente at blive omfattet af støtteordningen. Udgangspunktet for fondens udmelding er det af fonden opgjorte støttebehov i de enkelte afdelinger, idet det tilstræbes, at et eventuelt udækket støttebehov i de udmeldte afdelinger så vidt muligt er af samme størrelsesorden efter støtteordningens gennemførelse.

§ 5.

De boligorganisationer, hvis afdelinger efter udmeldingen i henhold til
§ 4 kan forventes at blive omfattet af støtteordningen, udarbejder i samarbejde med beliggenhedskommunerne en detaljeret endelig helhedsplan for den enkelte afdeling og det pågældende boligområde efter bestemmelserne i § 2, stk. 3-5.

Stk. 2.

Helhedsplanen skal herudover omfatte en plan for den ønskede støtte samt for fordelingen af den opnåede lettelse på de foranstaltninger, der ønskes iværksat, jf. § 2, stk. 3.

§ 6.

På grundlag af den i § 5 omhandlede helhedsplan træffer Landsbyggefonden afgørelse om støtteomfang. Er der behov for omprioritering, udarbejder fonden dog for hver enkelt afdeling en indstilling vedrørende omprioritering, som fremsendes til by- og boligministeren og det långivende realkreditinstitut. Landsbyggefondens afgørelse efter 1. pkt. er betinget af by- og boligministerens eventuelle tilladelse til omprioritering.

Stk. 2.

Fremsendelsen af fondens indstillinger sker løbende, idet fonden tilrettelægger fremsendelsen således, at der vil være tilstrækkelige midler inden for de samlede rammer til henholdsvis omprioritering og huslejebidrag til imødekommelse af endnu ikke færdigbehandlede ansøgninger.

Støtteadministration

§ 7.

Landsbyggefonden forestår den løbende udbetaling af huslejebidrag til de berørte boligafdelinger.

Stk. 2.

Huslejebidraget fastsættes som et årligt kronebeløb pr. m2 boligareal i den enkelte afdeling. De første 4 år efter 1. januar 2002 udbetales 100 % af det fastsatte beløb. Fra det 5. til det 10. år aftrappes huslejesikringen herefter årligt med 2 kr. pr. m2 og fra det 11. år med 5 kr. pr. m2.

Stk. 3.

Huslejebidrag, der til en afdeling som følge af aftrapningen kommer til at udgøre mindre end 250 kr. pr. kvartal, bortfalder helt.

Stk. 4.

Huslejebidraget udbetales bagud hvert kvartal til afdelingen. Den første udbetaling finder sted ved udgangen af det kvartal, hvori støttetilsagnet er afgivet.

§ 8.

Landsbyggefonden kan gøre støtten til den enkelte boligafdeling betinget af, at kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og en eventuel forretningsførerorganisation/andelsselskab medvirker til løsning af afdelingens økonomiske vanskeligheder.

Stk. 2.

Landsbyggefonden kan helt eller delvis bringe betalingen af huslejebidrag til ophør, såfremt ejendommens økonomi forbedres eller ændrede forhold for byggeriet taler derfor, herunder at der indtræder en stigning i det almindelige huslejeniveau eller såfremt tilgang til boligorganisationens dispositionsfond muliggør dette.

Anvendelsen af den opnåede økonomiske lettelse i afdelingen

§ 9.

Den opnåede økonomiske lettelse i en afdeling skal anvendes i overensstemmelse med den fordeling på foranstaltninger, jf. § 2, stk. 3, som er fastlagt i den af Landsbyggefonden trufne afgørelse. Efter forudgående godkendelse af kommunalbestyrelsen kan Landsbyggefonden i ekstraordinære tilfælde godkende mindre ændringer i fordelingen.

§ 10.

Midler, der opsamles i en afdeling som følge af tidsforskydning mellem støttetildeling og afholdelse af udgifter til fysiske opretningsarbejder, skal henlægges på en reguleringskonto i afdelingen. De henlagte beløb skal mindst forrentes med en rentesats svarende til den gennemsnitlige rentesats for henlagte midler i boligorganisationens forvaltning. Renten tilskrives kontoen løbende.

Stk. 2.

Anvendelsen af de opsamlede midler efter stk. 1, kan kun ske efter forudgående godkendelse af kommunalbestyrelsen, Landsbyggefonden samt boligorganisationen, og kun til dækning af følgende udgifter:

 1. Større underskud som følge af låneomlægninger i tilknytning til omprioriteringen (periodisering m.v.).
 2. Udgifter til fysisk opretning, der overstiger de i indstillingen fra Landsbyggefonden forudsatte.
 3. Underskud ved lejetab som følge af fortsatte udlejningsvanskeligheder i en overgangsperiode eller som følge af ombygninger.
 4. Uforudsete budgetproblemer efter gennemførelsen af støtteindsatsen.

Stk. 3.

Ansøgning om anvendelse af de opsamlede midler efter stk. 1, indsendes af boligorganisationen til Landsbyggefonden gennem kommunalbestyrelsen.

Stk. 4.

Midler opsamlet på reguleringskonto efter stk. 1, der ikke anvendes i afdelingen efter stk. 2, overføres på Landsbyggefondens anmodning til en særlig konto i Landsbyggefonden. Midlerne forrentes med mindst samme rentesats, som kan opnås ved indskud i pengeinstitutter. Renten tilskrives kontoen løbende. Disse midler kan herefter af Landsbyggefonden bevilges til øvrige afdelinger omfattet af støtteordningen til dækning af udgifter som angivet i stk. 2, nr. 1-4. Anvendelsen af midlerne forudsætter tilslutning fra kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori den støttemodtagende afdeling er beliggende.

Stk. 5.

Midler overført til Landsbyggefonden efter stk. 4, der ikke er anvendt efter formålet inden den 1. januar 2008, tilbageføres til henholdsvis staten og landsdispositionsfonden i henhold til den fordeling, som lå til grund ved den oprindelige støttebetaling, jf. også stk. 6.

Stk. 6.

Landsbyggefonden fremsender årligt i tilknytning til årsregnskabet en opgørelse til By- og Boligministeriet over anvendelsen af midler efter stk. 4, med angivelse af den statslige andel af indestående midler. Opgørelsen attesteres af Landsbyggefondens revisor.

Stk. 7.

Landsbyggefonden påser, at de opsamlede midler til enhver tid anvendes som anført i stk. 2 og 4. Fonden skal på begæring fra By- og Boligministeriet redegøre for midlernes anvendelse samt fremlægge den fornødne dokumentation.

§ 11.

Såfremt den faktisk realiserede lettelse i en afdeling overstiger det endeligt opgjorte behov, skal Landsbyggefonden foretage en tilsvarende reduktion i den fremtidige udbetaling af huslejebidrag. Reduktionen fordeles forholdsmæssigt mellem staten og Landsbyggefonden i henhold til den indbyrdes fordeling af udgifterne til det samlede huslejebidrag til afdelingen. Såfremt en afdeling ikke modtager huslejebidrag, eller såfremt den fastlagte reduktion overstiger tildelingen af huslejebidrag, indberetter Landsbyggefonden reduktionsbeløbets størrelse til by- og boligministeren til nærmere bestemmelse om eventuel reduktion i løbende statsstøtte.

Således vedtaget af bestyrelsen den 14. juni 2000 til ikrafttræden den 1. juli 2000 og godkendt den 19. juni 2000 af by- og boligministeren i medfør af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. § 96 g.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Reguleringskonto

I afdelinger med støtte fra fonden skal der regnskabsmæssigt oprettes en reguleringskonto. Her opføres tilskud mv., som kommer til udbetaling, men hvor udgifterne til de støttede foranstaltninger endnu ikke er gennemført/faktureret.