Regulativ om støtte til frikøb af hjemfaldsklausuler

I medfør af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. § 98 a, stk. 6, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra by- og boligministeren fastsat følgende regler om støtte efter lovens § 98 a, stk. 5.

Støttegrundlag 

§ 1.

Landsbyggefonden kan yde støtte i form af ydelsesstøtte (lån) til nedbringelse af lejeforhøjelse i almene boligafdelinger som følge af optagelse af realkreditlån til finansiering af frikøb af en ejendom, hvorpå der er tinglyst en tilbagekøbsklausul for kommunen, jf. lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. § 98a, stk. 4.

Stk. 2.

Landsbyggefonden kan yde støtte i form af driftsbidrag (lån) til gradvis overgang til den lejeforhøjelse i almene boligafdelinger som følger af optagelse af realkreditlån, jf. stk. 1.

Stk. 3.

Landsbyggefonden kan yde støtte i form af et særligt driftsbidrag (lån) til almene boligafdelinger, hvor lejeforhøjelsen som følge af optagelse af realkreditlån, jf. stk. 1, vil medføre så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingernes videreførelse. Det særlige driftsstøttelån kan maksimalt udgøre ydelsen på realkreditlånet.

Stk. 4.

Indeholder en boligafdeling institutioner skal der ske en matrikulær opdeling eller en ejerlejlighedsopdeling, således at institutionsdelen udgør en selvstændig matrikulær enhed eller ejerlejlighed. Landsbyggefonden kan ikke yde støtte efter skt. 1-3 til institutionsandelen.

§ 2.

Landsbyggefondens støtte efter § 1, stk. 1, udgør den del af ydelsen på realkreditlån, der efter det 3. år overstiger en af fonden fastsat beboerbetaling.

Stk. 2.

Den beboerbetaling, som fonden har fastsat i medfør af stk. 1, reguleres en gang årligt. Regulering foretages første gang i den første termin i lånets 4. år. Reguleringen sker efter principperne i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., § 129, stk. 1, 2.-7. pkt.

Stk. 3.

Reguleringen fortsætter, selvom beboerbetalingen derved overstiger ydelsen på realkreditlånet, jf. § 1, stk. 1. Landsbyggefonden kan i særlige tilfælde tillade, at beboerbetalingen maksimalt udgør ydelsen på realkreditlånet. Beboerbetalingen ophører, når realkreditlånet er udamortiseret og når støtten til den pågældende afdeling efter § 1, stk. 1-3, inkl. rentetilskrivning er tilbagebetalt til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden kan dog fastsætte, at beboerbetalingen ophører, når realkreditlånet er udamortiseret.

Stk. 4.

Støtte efter § 1, stk. 2, udgør i det 1. år efter optagelse af realkreditlånet maksimalt 2/3 af beboerbetalingen, jf. stk. 1, og i det 2. år maksimalt 1/3 af beboerbetalingen, jf. stk. 1.

Ansøgningsproceduren

§ 3.

Ansøgning om støtte efter § 1, indsendes til Landsbyggefonden gennem kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor afdelingen er beliggende. Landsbyggefonden kan fastsætte frister for ansøgningens indsendelse. Vil det ikke være muligt at få ansøgningen behandlet i kommunalbestyrelsen inden fristens udløb, fremsender kommunen ansøgningen med forbehold for kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Stk. 2.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om følgende forhold:

 1. LBF/organisations-ident-nummer
 2. LBF/afdelings-ident-nummer
 3. Organisations-/afdelingsbetegnelse
 4. Matrikelnummer(alle nr. angives konkret i forhold til de enkelte byggeafsnit)
 5. BBR-ident nr., ejd.nr.
 6. Hjemfaldsklausulernes ordlyd
 7. Hjemfaldsklausul(er) omfatter alle byggeafsnit/matr.nr. eller kun særligt markerede
 8. Aktuelle oplysninger om egenkapitalforhold
 9. Antal boliger i hvert enkelt byggeafsnit
 10. Eventuelle institutioner med angivelse af byggeafsnit/matr.nr.
 11. Antal evt. institutionslejemål og –bruttoetageareal i hvert enkelt byggeafsnit/matr.nr.
 12. Oplysning om behov for matrikulær udskillelse (evt. ejerlejlighedsopdeling af institutionsarealer)
 13. Tilbagekøbsår, hjemfaldsklausuler opdelt pr. byggeafsnit/matr.nr.
 14. Evt. supplerende oplysninger (afdelingssammenlægninger, erhvervsarealer, afståelse af grundareal m.v.)
 15. Det beregnede tilbagekøbsbeløb for den enkelte boligafdeling efter nærmere drøftelse med kommunalbestyrelsen

Stk. 3.

Ansøgning om støtte efter § 1, stk. 3, skal tillige indeholde oplysninger om følgende forhold:

 1. Huslejeudviklingen de sidste 15 år
 2. Et sammendrag af afdelingens regnskaber fra de seneste 3 år samt de efterfølgende 2 års budgetter, herunder balancetallene for det seneste afsluttede regnskab
 3. Bebyggelsens fysiske standard og tilstand
 4. Indestående prioriteter i ejendommen
 5. Eventuelle forfaldne, ikke-betalte terminsydelser

§ 4.

Det beregnede tilbagekøbsbeløb skal være attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 5.

Landsbyggefonden kan gøre sin behandling af en ansøgning afhængig af, at boligorganisationen og kommunalbestyrelsen stiller de nødvendige oplysninger til rådighed.

Stk. 2.

Indeholder ansøgningen ikke de oplysninger, som Landsbyggefonden anser for nødvendige, returneres ansøgningen med anmodning om modtagelse af de manglende oplysninger.

§ 6.

Landsbyggefonden kan betinge støtte efter § 1 af, at kommunalbestyrelsen og boligorganisationen, herunder en eventuel forretningsførerorganisation eller et andelsselskab bidrager økonomisk.

§ 7.

Kommunalbestyrelsen garanterer for den del af realkreditlån, der har pantesikkerhed ud over 80 pct. af ejendommens værdi. 

§ 8.

Boligorganisationen skal udstede transport til kommunalbestyrelsen på udbetaling af realkreditlånet. 

Støtteadministration

§ 9.

Landsbyggefonden forestår den løbende udbetaling af støtte efter § 1 til de berørte boligafdelinger.

Stk. 2.

Det långivende realkreditinstitut fremsender til Landsbyggefonden opgørelse over ydelserne på de enkelte lån.

Stk. 3.

Støtte efter § 1 udbetales kvartalsvis bagud til boligorganisationens dispositionsfond.

§ 10.

Landsbyggefondens støtte efter § 1 bogføres på en særlig underkonto i landsdispositionsfonden for den enkelte boligorganisation.

Stk. 2.

Underkontoens saldo forrentes med samme rentesats som Landsbyggefondens statslån efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. § 78, stk. 2.

§ 11.

Landsbyggefonden kan helt eller delvis bringe støtte efter § 1 til ophør, såfremt tilgang til boligorganisationens egenkapital muliggør dette.
Afvikling af lån

§ 12.

Støtte efter § 1 tilbagebetales til Landsbyggefonden efter reglerne i stk. 2-4 i takt med boligorganisationens mulighed for at afvikle lånet med midler fra egenkapitalen.

Stk. 2.

Landsbyggefonden fastsætter en dato for opgørelse af dispositionsfondens saldo. I beregningen af dispositionsfondens regulerede saldo indgår kun indbetalinger til dispositionsfonden og tilbagebetalinger til Landsbyggefonden, mens der ses bort fra eventuelle øvrige udbetalinger efter den fastsatte opgørelsesdato. Tilbagebetaling til Landsbyggefonden med midler fra dispositionsfonden påbegyndes først, når dispositionsfondens regulerede saldo udgør det minimum, som fremgår af bekendtgørelse nr. 372 af 19. juni 1998 om drift af almene boliger, § 37 (3.301 kr. pr. lejemålsenhed - indeks 1999).

Stk. 3.

Ved udgangen af hvert kvartal indbetales den del af dispositionsfondens regulerede saldo, der overstiger dispositionsfondens minimum, til Landsbyggefonden, indtil boligorganisationens underkonto, inkl. rentetilskrivning er udlignet.

Stk. 4.

Landsbyggefonden kan i særlige tilfælde tillade, at tilbagebetaling af lån udskydes, reduceres eller ophører midlertidigt, uanset den regulerede saldo for dispositionsfonden overstiger det minimum, der er nævnt i stk. 2, hvis boligorganisationens midler efter fondens skøn ikke i en periode kan frigøres i fuldt omfang på grund af driftsstøttesager eller lignende.

Stk. 5.

Landsbyggefonden kan endvidere kræve støtte efter § 1 tilbagebetalt med andre midler fra egenkapitalen i det omfang, det er økonomisk forsvarligt.
Således vedtaget af bestyrelsen den 25. september 2000 til ikrafttræden den 3. oktober 2000 og godkendt den 3. oktober 2000 af by- og boligministeren i medfør af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. § 98 a, stk. 6.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.