Satser

Siden indeholder oversigt over de aktuelle almene satser, information om tidspunkt for seneste opdatering af satserne samt dokumentation.

En række almene satser bliver reguleret årligt. De aktuelle satser findes her på siden, sammen med tidspunkt for seneste opdatering af de enkelte satser og dokumentation for satserne.

Der kan hentes en samlet pdf-oversigt over alle satserne via knappen øverst  til højre.

Overblik over hvornår de enkelte satser er opdateret på hjemmesiden:

Sats

Opdateret

Bidrag til arbejdskapital

september 2021

Bidrag til dispositionsfond

september 2021

Dækning ved tab på fraflyttere

september 2021

Bestyrelsesvederlag

september 2021

Pligtmæssige bidrag (A-og G-indskud)

september 2021

Påkravsgebyr

september 2021

Beboerklagenævnsgebyr

september 2021

Råderetsbeløb

september 2021

Beboerindskud

september 2021

Aftrapning af rentesikring

september 2021

Maksimumsbeløb for støttet byggeri (fra 1.8.2020)

december 2020

Maksimumsbeløb for støttet byggeri (før 1.8.2020)

december 2020

Energitillæg for støttet byggeri (før 1.8.2020)

december 2020

Ungdomsboligbidrag

november 2020

 

De enkelte satser med tilhørende dokumentation

Bidrag til arbejdskapitalen

Bidrag til arbejdskapital
(kr. pr. lejemålsenhed)

Forrige opdatering
2020

Seneste opdatering
2021

Årligt bidrag til arbejdskapital kan maksimalt udgøre

163 kr.

165 kr.

Indtil arbejdskapitalen i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør

3.160 kr.

3.188 kr.

Gælder for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 30. juni de pågældende år.

Se driftsbekendtgørelsens § 38, stk. 1.

Se endvidere Bolig- og Planstyrelsens vejledning nr. 9711 af 15. september 2021 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2022 her:

Bidrag til dispositionsfonden

Bidrag til dispositionsfond (kr. pr. lejemålsenhed)

Forrige opdatering
2020

Seneste opdatering
2021

Henlæggelser til dispositionsfonden skal årligt udgøre

578 kr.

583 kr.

Indtil fonden i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør

5.774 kr.

5.826 kr.

Gælder for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 30. juni de pågældende år.

Se driftsbekendtgørelsens § 42.

Se endvidere Bolig- og Planstyrelsens vejledning nr. 9711 af 15. september 2021 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2022 her:

Dækning ved tab på fraflyttere

Dækning ved tab på fraflyttere
(pr. lejemålsenhed)

Forrige opdatering

2020

Seneste opdatering

2021

Dispositionsfondens dækning af en afdelings tab ved fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen, udgør den del der overstiger:

333 kr.

336 kr.

Gælder for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 30. juni de pågældende år.

Se driftsbekendtgørelsens § 43, stk. 1.

Se endvidere Bolig- og Planstyrelsens vejledning nr. 9711 af 15. september 2021 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2022 her:

Bestyrelsesvederlag

Bestyrelsesvederlag

(pr. lejemålsenhed)

Forrige opdatering

2020

Seneste opdatering

2021

Maksimalt samlet årligt vederlag til bestyrelsen pr. lejemålsenhed (første 100 lejemålsenheder).

69,86 kr.

69,86 kr.

Øvrige lejemålsenheder.

41,91 kr.

41,91 kr.

Bestyrelsen kan beslutte, at disse beløb hvert år reguleres i overensstemmelse med lønindekset for den private sektor. Da bliver det maksimale samlede årlige vederlag til bestyrelsen pr. lejemålsenhed:

 

 

Maksimalt samlet årligt vederlag til bestyrelsen pr. lejemålsenhed (første 100 lejemålsenheder).

84,43 kr.

86,71 kr.

Øvrige lejemålsenheder.

50,65 kr.

52,02 kr.

Jf. driftsbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Gælder for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august de pågældende år

Pligtmæssige bidrag (A- og G-indskud)

Pligtmæssige bidrag, G-indskud
(pr. m2 bruttoetageareal)

Forrige opdatering
2021

Seneste opdatering
2022

Afdelinger med boliger ibrugtaget fra d. 1. januar 1965 og indtil d. 1. januar 1970 samt tidligere ibrugtagne afdelinger, der indeholder boliger, der inden d. 1. januar 1983 af kommunalbestyrelsen har fået bevilget hel eller delvist fritagelse for hidtidige bidrag:

29,75 kr.

30,65 kr.

Øvrige afdelinger med boliger ibrugtaget inden d. 1. januar 1965:

66,50 kr.

68,50 kr.

Bevilget fritagelse for del af bidragene, der overstiger de i 1982 betalte bidrag til Boligselskabernes Landsbyggefond, til afdelinger, der i de seneste 3 år har modtaget støtte fra fonden, kommunen eller staten til nedbringelse af huslejen:

12,30 kr.

12,30 kr.

Se mere i Landsbyggefonden Orienterer nr. 876 af 8. september 2021 her:

Påkravsgebyr

Påkravsgebyr

Forrige opdatering
2021

Seneste opdatering
2022

 

287 kr.

291 kr.

Jf. § 90, stk. 2 i lov om leje af almene boliger.

Se endvidere Bolig- og Planstyrelsens vejledning nr. 9711 af 15. september 2021 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2022 her:

Beboerklagenævnsgebyr

Beboerklagenævnsgebyr
(pr. sag)

Forrige opdatering
2021

Seneste opdatering
2022

 

147 kr.

149 kr.

Jf. § 102, stk. 1 i lov om leje af almene boliger.

Se endvidere Bolig- og Planstyrelsens vejledning nr. 9711 af 15. september 2021 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2022 her:

Råderetsbeløb

Råderetsbeløb

Forrige opdatering
2021

Seneste opdatering
2022

Maksimum godtgørelse for forbedringer.

126.684 kr.

128.331 kr.

Maksimum for forhøjet godtgørelse efter aftale med kommunalbestyrelsen for forbedringer.

184.136 kr.

186.530 kr.

Jf. driftsbekendtgørelsens § 90, stk. 5.

Se endvidere Bolig- og Planstyrelsens vejledning nr. 9711 af 15. september 2021 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2022 her:

Beboerindskud

Beboerindskud
(pr. m2)

Forrige opdatering
2021

Seneste opdatering
2022

 

239 kr.

243 kr.

Jjf. § 48, stk. 2 i lov om leje af almene boliger.

Se endvidere Bolig- og Planstyrelsens vejledning nr. 9711 af 15. september 2021 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2022 her:

Aftrapning af rentesikring

Aftrapning af rentesikring

Forrige opdatering

2021

Seneste opdatering

2022

Reguleringsfaktor

0,36 %

0,86 %

Se mere i Landsbyggefonden orienterer nr. 874 af 2. september 2021 her: 

Maksimumsbeløb for støttet byggeri (før 1.8.2020)

Maksimumbeløb for støttet byggeri (kr. pr. m2 boligareal)
Gammel ordning hvor skema A er godkendt før 1. august 2020

Forrige opdatering
2020

Seneste opdatering
2021

Familieboliger:

 

 

Hovedstadskommuner

23.930 kr.

24.170 kr.

Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

20.410 kr.

20.610 kr.

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

20.410 kr.

20.610 kr.

Øvrig provins

19.250 kr.

19.440 kr.

Ældreboliger:

 

 

Hovedstadskommuner

29.710 kr.

30.010 kr.

Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

25.960 kr.

26.220 kr.

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

24.630 kr.

24.870 kr.

Øvrig provins

23.230 kr.

23.460 kr.

Ungdomsboliger:

 

 

Hovedstadskommuner

28.150 kr.

28.430 kr.

Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

24.630 kr.

24.870 kr.

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

24.630 kr.

24.870 kr.

Øvrig provins

23.230 kr.

23.460 kr.

Jf. § 13, stk. 2 i støttebekendtgørelsen

Ordforklaringer

Maksimumbeløb

Beløb fastsat af socialministeren og som den endeligt godkendte anskaffelsessum ikke må overstige.

Maksimumsbeløb for støttet byggeri (fra 1.8.2020)

Maksimumbeløb for støttet byggeri 
(Reglerne er ændret med virkning fra august 2020, hvilket bl.a. betyder, at energitillægget integreres i maksimumbeløbet)

Forrige opdatering
2020

Seneste opdatering
2021

Familieboliger og ungdomsboliger - (kr. pr. m2 boligareal):

 

 

Hovedstadskommuner:

21.250 kr.

21.460 kr.

Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe,
Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner:

18.000 kr.

18.170 kr.

Øvrige provinskommuner:

16.750 kr.

16.910 kr.

Familieboliger og ungdomsboliger - kr. pr. bolig:

 

 

Hovedstadskommuner:

365.000 kr.

368.530 kr.

Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe,
Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner:

350.000 kr.

353.380 kr.

Øvrige provinskommuner:

345.000 kr.

348.330 kr.

Ældreboliger – kr. pr. m2 boligareal:

 

 

Hovedstadskommuner:

30.890 kr.

31.190 kr.

Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner:

27.130 kr.

27.390 kr.

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner:

25.740 kr.

25.990 kr.

Øvrige provinskommuner:

24.360 kr.

24.600 kr.

Ordforklaringer

Maksimumbeløb

Beløb fastsat af socialministeren og som den endeligt godkendte anskaffelsessum ikke må overstige.

Energitillæg for støttet byggeri (før 1.8.2020)

Energitillæg for støttet byggeri (kr. pr. m2 boligareal)

Forrige opdatering
2020

Seneste opdatering
2021

Etagebyggeri

 

1.210 kr. 

 

1.220 kr. 

Lavt byggeri (uden vandret lejlighedsskel)

1.040 kr. 

1.050 kr.

Jf. § 13, stk. 3 i støttebekendtgørelsen

Ungdomsboligbidrag

 

Ungdomsboligbidrag
Pr. m2 bruttoetageareal
Tilsagnsår

Forrige opdatering

2020

Seneste opdatering

2021

1997 – Pr. lejemålsenhed:

1998:

1999:

2000:

2001:

2002:

2003:

2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009 januar-juni:

2009 juli-december:

2010:

2011:

2012:

2013:

2014:

2015:

2016:

2017:

2018:

2019:

2020:

2021:

4.899 kr.

171 kr.

170 kr.

174 kr.

174 kr.

174 kr.

176 kr.

177 kr.

177 kr.

180 kr.

181 kr.

181 kr.

183 kr.

188 kr.

189 kr.

191 kr.

190 kr.

189 kr.

188 kr.

187 kr.

187 kr.

186 kr.

188 kr.

187 kr.

186 kr.

4.902 kr.

172 kr.

170 kr.

174 kr.

174 kr.

174 kr.

176 kr.

177 kr.

177 kr.

180 kr.

181 kr.

181 kr.

183 kr.

188 kr.

189 kr.

192 kr.

190 kr.

189 kr.

188 kr.

188 kr.

187 kr.

186 kr.

188 kr.

187 kr.

186 kr.

187 kr.

Jf. § 136 i lov om almene boliger m.v., og § 52 i støttebekendtgørelsen.

Se nærmere information fra Udbetaling Danmark om ungdomsboligbidrag her: