Beboerdata

Her kan du som kommune eller boligorganisation hente 22 standardtabeller med oplysninger om beboerne på hhv. boligafdelings-, kommune- og landsniveau.

Hvad er beboerdata?

Med ’Beboerdata’ har almene boligorganisationer og kommuner mulighed for at hente 22 standardtabeller med nøgletal om de almene beboere. Det kan eksempelvis dreje sig om demografiske, sociale og økonomiske forhold.

Boligorganisationerne kan hente tabellerne for en enkelt udvalgt boligafdeling eller for summen af flere valgte boligafdelinger.
Tabellerne kan downloades som Excel-filer til videre brug.

Hvad indeholder tabellerne i ’Beboerdata’?

I tabellerne findes der oplysninger om:

 • Alle beboere opdelt på alder
 • Antal husstande fordelt på typer
 • Beboernes beskæftigelse
 • Antallet af børn efter antallet af forsørgere
 • Antallet af børn i dagtilbud
 • Indvandrere/efterkommere fordelt på alder, vestlige/ikke vestlige lande og MENAPT-landene
 • Uddannelse
 • Trivsel i folkeskolens 4.-9. klasse
 • Indkomst
 • Personer på offentlig forsørgelse
 • Til- og fraflyttede efter herkomst og husstandstype
 • Kriminalitet
 • Parallelsamfundskriterieværdier
 • Valgdeltagelse
 • Kontakt til sundhedsvæsnet

 

Hvornår er data opdateret?

Beboerdata er senest opdateret den 15. december 2022.
Tabellerne vil blive opdateret, når der foreligger nye tal fra Danmarks Statistik.

Hvad er baggrunden for nøgletallene?

I ’Beboerdata’ vises de centrale nøgletal i diagrammer og grafer. Herudover vises udvalgte nøgletal også geografisk på kort.
Nøgletallene er opgjort i 10 års tidsserier på baggrund af de senest tilgængelige data fra de centrale registre i Danmarks Statistik.
Der kan forekomne diskretionering for at sikre, at enkeltpersoner ikke kan identificeres.

 

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.