Boligorganisationens trækningsret

Boligorganisationer kan med trækningsretsordningen opnå tilskud til en vifte af godkendte forbedrings- og opretningsarbejder.

Landsbyggefonden kan yde tilskud til almene boligorganisationer til delvis finansiering af forbedrings- og opretningsarbejder mm.

Boligorganisationen har fortrinsret til tilskud fra fonden indenfor en andel af de indbetalinger organisationens byggefond har foretaget.

Tilskud kan ydes blandt andet til opførelse, om- og tilbygning, modernisering, miljøforbedrende foranstaltninger, særligt udgiftskrævende opretningsarbejder mv.

Tilskud kan kun ydes til egentlige forbedringer og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder.

Yderligere information

Mere om trækningsret

Landsbyggefonden kan yde tilskud til almene boligorganisationer til delvis finansiering af forbedrings- og opretningsarbejder m.v. Tilskud ydes af midler fra de bidrag, som almene boligorganisationer efter den 1. januar 1980 indbetaler til fonden.


En almen boligorganisation har fortrinsret til tilskud fra fonden til forbedrings- og opretningsarbejder i organisationens afdelinger indenfor 75% af de indbetalinger, som organisationens byggefond har foretaget til Landsbyggefonden for tiden 1. januar 1982 til 31. december 1996 (overgangsperiode 1980-81).


Tilsvarende har bolig-organisationen en fortrinsret til tilskud til disse arbejder på 60% af de indbetalinger, som organisationens byggefond har foretaget for tiden efter 31. december 1996. Tilskud kan ydes, uanset om den pågældende boligafdeling selv har indbetalt bidrag til organisationens byggefond.


Tilskud kan ydes til opførelse, om- og tilbygning, modernisering, miljøforbedrende foranstaltninger, særligt udgiftskrævende opretningsarbejder, brandsikring, byfornyelse og boligforbedring af almene boligorganisationers byggeri og bygninger med socialt og kulturelt formål i tilknytning til almene boligorganisationers byggeri.


Tilskud kan således eksempelvis ydes til:

  • Installation af centralvarme eller anden tidssvarende opvarmningsform.
  • Tidssvarende boligforbedring af toilet- og badeforhold.
  • Arbejder, der udføres i forbindelse med brandsikring.
  • Isoleringsarbejder og andre energibesparende foranstaltninger.
  • Forbedring af køkkener.
  • Renovering af facader, altaner, tag m.v. ("Klimaskærmen")
  • Etablering og forbedring af vaskerier og andre fælleslokaler.


Forbedring af bebyggelsens omgivelser, f.eks. omlægning af gårdsplads og øvrige friarealer, etablering af lege- og opholdsarealer eller lignende arbejder, hvorved bebyggelsens omgivelser forbedres væsentligt.


Tilskud kan kun ydes til egentlige forbedringer, der hæver bygningens og boligens standard og tilfører ejendommen eller dens omgivelser og dermed boligerne en øget brugsværdi for beboerne.


Dog kan tilskud tillige ydes til større og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder.


Der kan ikke ydes tilskud til finansiering af udgifter til vedligeholdelse eller til sådan hovedistandsættelse og fornyelse af tekniske installationer (planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse), hvortil der skal foretages årlige henlæggelser.


Tilskuddet kan i hvert enkelt tilfælde højest udgøre 2/3 af de af fonden godkendte rimelige udgifter ved arbejdets udførelse. Andre former for tilskud fratrækkes arbejdernes udgift inden fondens tilskud beregnes, ligesom eventuelle udgifter, hvortil der skal foretages årlige henlæggelser, udgår af tilskudsgrundlaget. Fondens bestyrelse kan vedtage nærmere regler for fastsættelse af fradrag i arbejdernes udgift. Der kan ikke ydes tilskud til arbejder, der er iværksat, inden tilsagn om tilskud er meddelt. Tilskud beregnes på baggrund af allerede indbetalte bidrag til Landsbyggefonden.


Med udtrykkeligt forbehold om tilstedeværelsen af de nødvendige midler kan fonden dog tillade, at der herudover beregnes tilskud på grundlag af bidrag, som først indbetales til fonden efter arbejdets færdiggørelse, dog ikke ud over 5 år fra dette tidspunkt.


Boligorganisationens bestyrelse træffer beslutning om de forbedrings- og opretningsarbejder, der skal søges iværksat i organisationens afdelinger med tilskud fra Landsbyggefonden. Beslutningen træffes efter forudgående drøftelse med afdelingsbestyrelserne.


Ansøgning om tilskud til et forbedrings- og opretningsarbejde i en afdeling fremsendes af boligorganisationen til Landsbyggefonden med fyldestgørende beskrivelse af det udarbejdede projekt tillige med overslag over udgifterne ved arbejdets udførelse og oplysning om arbejdets forventede igangsætning og afslutning. Landsbyggefonden kan indkræve alle nødvendige oplysninger til bedømmelse af projektet m.m.


Når et forbedrings- og opretningsarbejde, hvortil der ydes tilskud er iværksat, skal det færdiggøres inden rimelig tid og uden unødigt ophold.


Tilsagn om tilskud meddeles, hvis de projekterende forbedringer m.v. og de anslåede udgifter ved gennemførelse efter fondens skøn opfylder betingelserne. Fonden kan stille særlige vilkår for ydelse af tilskud.


Når det forbedrings- og opretningsarbejde, hvortil der er ydet tilskud, er afsluttet, indsender boligorganisationen til Landsbyggefonden en af organisationens revisor attesteret opgørelse over de afholdte udgifter senest 6 måneder efter færdiggørelse. Tilskuddet beregnes herefter af Landsbyggefonden og udbetales til boligorganisationens byggefond, hvorfra det overføres til den boligafdeling, hvor arbejdet er udført.


Overstiger de afholdte udgifter efter Landsbyggefondens skøn sædvanlige udgifter ved tilsvarende arbejder, nedsættes det beløb, der lægges til grund ved tilskuddets berigtigelse med forskellen.

 


Den fælles moderniseringsfond nedlagt


Pr. 1. januar 2003 er den fælles moderniseringsfond og landsdispositionsfonden sammenlagt og viderereføres alene som landsdispositionsfonden, en lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab.

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Forretningsgange

Beskrivelse af forretningsgang vedrørende tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder (”egen trækningsret”)

Under ”bidrag/pligtmæssige bidrag” er der redegjort for opkrævning af bidragene (A- og G-indskud).

For 2002 vil disse bidrag andrage:

A-indskud 68 mio.kr.
G-indskud 633 mio.kr.
  701 mio.kr.

 

60 % af dette beløb eller 421 mio.kr. vil blive indsat kvartalsvis på boligorganisationernes konti (ca. 550 konti). Tilskrevne renter vil ligeledes blive fordelt på de enkelte konti.

De formål og bestemmelser, der angiver mulighederne for at boligorganisationerne kan opnå tilskud, var oprindeligt angivet i Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 408 af 24. september 1979 med senere ændringer. Aktuelt er de gældende regler fastsat i fondens regulativ af 13. december 1996 om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedrings- og opretningsarbejder m.v. (”egen trækningsret”).

Endvidere henvises til almenboligloven § 79-80 og § 91, stk. 1.

Tilskuddet kan højst andrage 2/3 af de godkendte udgifter. Ansøgning om tilskud sker på særlige skemaer jf. bilag.

Når ansøgningen er behandlet, udfærdiges et tilsagn, som boligorganisationen skal have i hænde, før arbejdet må påbegyndes. Sagsbehandlingen varer normalt højst 14 dage.

Boligorganisationerne kan ikke opnå højere tilskud end de midler der er opsamlet 5 år efter afslutningen af et forbedrings- og opretningsarbejde.

Kriteriet for at et forbedringsarbejde kan godkendes som tilskudsberettiget er, at det tilfører bebyggelsen og dermed beboerne en øget brugsværdi af deres boliger. En undtagelse herfra blev indført fra 1. januar 1984, idet der også kan ydes tilskud til særligt udgiftskrævende opretningsarbejder.

Ansøgningsprocedure

Før igangsætningen af et forbedrings- og opretningsarbejde med tilskud fra trækningsretten, indgives ansøgning på skema udarbejdet af fonden. Ansøgningsskemaet er en ”tro og love”-erklæring, hvor arbejderne beskrives aktivitetsvis (ikke fagopdelt). Rigtigheden af oplysningerne og bekræftelsen af tildelingen af trækningsret til en konkret afdeling underskrives af boligorganisationens tegningsberettigede jf. vedtægterne, d.v.s. typisk formand, 1 bestyrelsesmedlem og forretningsføreren.

Landsbyggefonden meddeler på dette grundlag tilsagn til det konkrete arbejde i den angivne afdeling. Der kan ikke meddeles tilsagn til arbejder, som er igangsat. Fonden trækker eventuelle vedligeholdelses-, hovedistandsættelses- og fornyelsesarbejder ud af tilskudsgrundlaget, ligesom eventuelle statstilskud fragår. Der kan højst ydes 2/3 i tilskud af de godkendelige udgifter. Der udbetales ikke tilskud a conto el. lign., men boligorganisationen kan selv opdele arbejderne i etaper, som afsluttes hver for sig.

Når arbejderne er afsluttet, udarbejdes en opgørelse over de afholdte udgifter, som attesteres af revisor. Den revisorattesterede opgørelse indsendes til fonden med anmodning af udbetaling af tilskud. Fonden påser, at omfang af arbejder i ansøgning og opgørelse stemmer sammen. Tilskud op til 2/3 af de godkendelige udgifter udbetales herefter på grundlag af boligorganisationens anmodning. Hvis den aktuelle saldo ikke kan dække tilskuddet, vil der efterfølgende hvert kvartal blive udbetalt a conto tilskud, indtil det endelige tilskud er berigtiget.

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til Landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

Se film om trækningsretten

Her kan du se en film om, hvad trækningsret er, og hvordan den virker:

Se film om egen trækningsret.