Hvad er en boligsocial indsats?

En boligsocial indsats er en områdebaseret social indsats, der målrettet adresserer de udfordringer, der gør sig gældende i udsatte almene boligområder.

Den boligsociale indsats er karakteriseret ved at mobilisere de offentlige og civile kræfter i boligområdet og det omkringliggende lokalsamfund ud fra en helhedsorienteret tilgang.

Indsatsen involverer et bredt udsnit af aktører fra bl.a. boligorganisation, kommune, politi og frivilligorganisationer, som i samspil med beboerne i området agerer koordineret på en bred vifte af udfordringer, der gør sig gældende i boligområdet.

Den boligsociale indsats tager typisk afsæt i et lokalt placeret sekretariat i boligområdet, tæt på de beboere, som er genstand for indsatsen.

Finansiering

Landsbyggefonden finansierer hovedparten af de boligsociale indsatser i Danmark.

Landsbyggefondens boligsociale midler kan søges af de almene boligorganisationer i samarbejde med den kommune, som det pågældende boligområde er placeret i. Støtten gives til udsatte almene boligområder, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter.

Rammerne for de boligsociale midler er fastlagt i et regulativ og en vejledning. Bemærk, at krav og retningslinjer kan variere, afhængigt af, om der er tale om bevillinger fra 2006-10-midlerne, fra 2011-14-midlerne eller fra 2015-18-midlerne.

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til Landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.