Ansøgning om støtte til en boligsocial indsats afsat inden for rammerne af 2019-26-midlerne

Boligsocial indsats afsat inden for rammerne af 2019-26-midlerne

Boligorganisationer kan i samarbejde med kommunen ansøge Landsbyggefonden om støtte til en boligsocial indsats i et udsat alment boligområde.

Den boligsociale indsats skal målrettes følgende indsatsområder:

 • Uddannelse og livschancer
 • Beskæftigelse
 • Kriminalitetsforebyggelse
 • Sammenhængskraft og medborgerskab

Ansøgning om støtte til en boligsocial indsats afsat inden for rammerne af 2019-26-midlerne

Prækvalifikationsansøgning

Selve ansøgningen om støtte til en boligsocial indsats foregår i Landsbyggefondens sagsbehandlingssystem driftsstoette.lbf.dk.

 • Ansøgningsmaterialet skal indeholde:
 • Et ansøgningsskema med en række stamdata
 • Beboerdata for boligområdet
 • En kortfattet projektbeskrivelse
 • Et overordnet budget
 • En kommunal anbefaling
 • En tilkendegivelse om deltagelse fra boligorganisationerne på vegne af involverede boligafdelinger

Der stilles krav om minimum 25 % i lokal medfinansiering.

På baggrund af ansøgningsmaterialet foretager Landsbyggefonden en vurdering af, om ansøgningen skal prækvalificeres til støtte, eller om der skal gives afslag på ansøgningen.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Udarbejdelse af helhedsplan

Efter at en sag er blevet prækvalificeret til en boligsocial indsats, indledes en dialog mellem Landsbyggefonden og ansøger. Denne dialog har fokus på at kvalificere den boligsociale indsats fagligt og samtidig sikre, at indsatsen lever op til Landsbyggefondens formelle krav. Et sådant dialogforløb tager typisk mellem 8 og 14 måneder.

Dialogforløbet skal munde ud i en velbeskrevet helhedsplan for den boligsociale indsats, der beskriver en samlet, langsigtet og helhedsorienteret løsning af boligafdelingens problemer.

Følgende dokumenter skal indgå i den endelige helhedsplan for boligsocial indsats:

 • En strategisk samarbejdsaftale med faste retningsgivende mål og indikatorer samt beskrivelse af organiseringen for indsatsen, herunder den entydige ledelse. Som bilag til den strategiske aftale vedlægges et kommissorium for bestyrelsen.
 • Delaftaler med lokale delmål og indikatorer på indsatsområdeniveau, herunder en beskrivelse af, hvilke aktiviteter der lokalt igangsættes, hvilke parter der medvirker til at løfte indsatsen samt rollefordelingen mellem dem.
 • Et budget
 • En beredskabsplan vedr. håndtering af akut opstået uro og utryghed i boligområdet.
 • En milepælsplan, der beskriver, hvordan den lokale projektledelse tilrettelægger og følger op på indsatsens fremdrift.

Helhedsplanen skal godkendes i beliggenhedskommunen.

For yderligere information se regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger (2019-26-midlerne) og vejledning til ansøgning om støtte til boligsociale indsatser (2019-26-midlerne).

 

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til Landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

Støttefastsættelse til personale mv. i den boligsociale indsats, 2019-2026-midlerne