Reguleringskonti

I driftsstøttesager bruges reguleringskonti blandt andet til at bogføre uforbrugte midler.

Hvad er en reguleringskonto?

I henhold til regulativ af 12. januar 2006, ændret 8. februar 2007, om ”Tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger”, regulativ af 3. februar 2011 og 19. marts 2015 om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger, samt vedrørende støttesager, jf. lov om almene boliger § 94, skal midler, der opsamles i en afdeling som følge af tidsforskydning mellem støttetildeling og afholdelse af udgifter til fysiske opretningsarbejder, huslejestøtte og sociale aktiviteter henlægges på en reguleringskonto i afdelingen (konto 406 i afdelingens kontoplan).


Regler for anvendelse af midlerne

I henhold til nævnte regulativer kan anvendelsen af de opsamlede midler på
reguleringskontoen kun ske efter forudgående godkendelse af kommunal-2
bestyrelsen (den kommune, hvori den støttemodtagende afdeling er beliggende),
samt Landsbyggefonden og kun til dækning af følgende udgifter:

  • Udgifter til fysisk opretning m.v., der overstiger de i helhedsplanen og
    sagsfremstillingen fra Landsbyggefonden forudsatte.
  • Underskud ved lejetab som følge af fortsatte udlejningsvanskeligheder i en overgangsperiode eller som følge af ombygninger, dog bortset fra udgifter, der efter 1. januar 2007 skal dækkes af boligorganisationens
    dispositionsfond.
  • Uforudsete budgetproblemer efter gennemførelsen af indsatsen.


Indberetning

Landsbyggefonden skal for hver enkelt afdeling kunne foretage indberetning til
Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet. Indberetningen skal kunne foretages, når projektperioden er tilendebragt samt de faktiske udgifter til den fysiske opretning m.v. er endeligt opgjorte. På denne baggrund skal der foretages endelig opgørelse af reguleringskontoen.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til Landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

Reguleringskonto

I afdelinger med støtte fra fonden skal der regnskabsmæssigt oprettes en reguleringskonto. Her opføres tilskud mv., som kommer til udbetaling, men hvor udgifterne til de støttede foranstaltninger endnu ikke er gennemført/faktureret.