Renoveringsstøtte

Du kan søge støtte til renoveringer, der ligger ud over almindelige vedligeholdelsesopgaver.

Støtte til opretning m.v.

Ved ændring af lovgivningen pr. 21. december 2020 er der foretaget en række  ændringer vedrørende de muligheder Landsbyggefonden har for at støtte opretning m.v. i alment byggeri.

Almene boligafdelinger har herved mulighed for at søge om støtte, til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning (bedre tilgængelighed) og sammenlægning af lejligheder, samt forbedringer af fællesarealer i alment byggeri.

For at opnå støtte, skal der opfyldes en række forudsætninger. Det er vigtigt, at der skal foreligge en byggeteknisk dokumentation for at løse de fysiske behov for opretning. Det skal understreges, at der skal være tale om ekstraordinære forhold, som ikke kan løses ved den almindelige drift og vedligeholdelse, modernisering m.v.

De generelle krav til den byggetekniske dokumentation fremgår af regulativets § 4, stk. 3 – punkt 6 og tilsvarende i vejledningen afsnit B1 pkt. 3. Fonden har desuden i et notat foretaget en uddybning af de krav der stilles til den byggetekniske dokumentation. Notatet med bilag (inkl. budgetark) kan med fordel anvendes ved udarbejdelse af byggetekniske rapporter m.v. og vedlægges som bilag.

Der skal også være en driftsøkonomisk begrundelse for at opnå støtte, hvilket vil sige at afdelingen er – eller kan komme i driftsmæssig ubalance (udlejnings-problemer m.v.), hvis der ikke opnås støttede lån til de konkrete fysiske arbejder. Fondens eventuelle støtte til opretning m.v. kan kombineres med andre støtteformer efter en nærmere driftsøkonomisk vurdering m.v.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Yderligere information

Bagatelgrænse - 10% regel

Anlægsudgifterne efter fradrag af eventuelle forsikrings- eller erstatningsbeløb skal udgøre mindst 10% af bygningernes værdi, (beregnet på baggrund af sidste offentlige vurdering, forinden ansøgningens indsendelse til kommunalbestyrelsen).

Ved arbejder, som kun omfatter en del af en afdeling, beregnes bygningsværdien forholdsmæssigt.

10% - reglen kan dog fraviges: 

  • Ved byggeri, hvortil der er bevilget driftstabslån eller driftssikring i medfør af den tidligere lov om midlertidig offentlig støtte.
  • Ved byggeri, hvortil der er givet tilladelse til omprioritering eller bevilget støtte i medfør af lov om omprioritering m.m.
  • Ved byggeri, hvortil Landsbyggefonden har bevilget tilskud til social og forebyggende indsats eller tilskud til boligsocial indsats efter reglerne i almenboligloven.
Ordforklaringer

Driftssikring

Supplerende støtte fra staten, beliggenhedskommunen og Landsbyggefonden til løbende nedbringelse af huslejen i et antal boligafdelinger, som fik tilsagn herom i 1980. Driftssikringen færdigaftrappes inden aftrapning af rentesikring påbegyndes og efter samme regler som er gældende for rentesikringstilskud.

Finansiering af opretning m.v.

  • 100% fastforrentede 30-årige lån, efter fradrag af eget bidrag.

Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte

Låntager betaler gennemsnitlig 0,85% kvartårlig af den regulerede hovedstol (excl. gebyrer).

Beliggenhedskommunen garanterer for den del af lånet, der skal have pant ud over 60% af ejendommens værdi.

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse.

Det er Landsbyggefonden, som afgiver tilsagn om ydelsesstøtte på baggrund af boligorganisationens ansøgning og indberetning i BOSSINF-RENOVERING - og kommunalbestyrelsens indstilling. Indberetning til BOSSINF-RENOVERING fremgår af regulativets § 6, stk. 4, og er iværksat ved ”Landsbyggefonden Orienterer” nr. 539 af 23. juni 2011.

Landsbyggefonden kan helt eller delvis bringe betaling af ydelsesstøtte til ophør, såfremt ejendommens økonomi forbedres, eller ændrede forhold for byggeriet taler derfor, herunder at der indtræder en stigning i det almindelige lejeniveau.

Byggeskadeudbedring for støttet byggeri med tilsagn efter 30. juni 1986 og for renovering igangsat efter 30. juni 2011

Udenfor Landsbyggefondens regi er ved lov oprettet Byggeskadefonden, en selvejende institution. Fonden har til formål at foretage eftersyn og at yde støtte til udbedring af skader, som har deres årsag i forhold ved opførelsen af byggeriet.

Fonden omfatter: 

  • Byggeri, som modtager offentlige tilsagn til nybyggeri m.v. efter 30. juni 1986. Ved om- tilbygninger skal bygherren foranledige, at der foretages bygningsgennemgang samt udfærdiges en rapport herom, inden der meddeles tilsagn.
  • Udbedringsarbejder, der udføres med støtte fra Byggeskadefonden.
  • Opretningsarbejder m.v. med støtte fra Landsbyggefonden igangsat efter 30. juni 2011.

Fonden skal forestå og afholde udgiften ved eftersyn.

Dækning fra fonden kan opnås for skader, der anmeldes til fonden inden 20 år fra byggeriets aflevering.

Bidrag indbetales kontant til Byggeskadefonden senest på byggeriets afleveringstidspunkt.

Bidraget udgør 1% af den inden byggeriets påbegyndelse senest godkendte anskaffelsessum (skema B). Ved opretning m.v. danner skema C (godkendt byggeregnskab) grundlag for bidragsberegningen.

Det bemærkes, at der på byfornyelsesområdet er oprettet en tilsvarende fond, Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse.

Behovsundersøgelse

På baggrund af erfaringer fra af fondens støtteordninger - omprioritering, særlig driftsstøtte og støtte til udbedring af byggeskader m.v. – er der udarbejdet en rapport: ”Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger”. Den giver en nærmere analyse og beskrivelse af det fremtidige investeringsbehov til fysisk opretning og forbedring i den almene boligsektor. Som bilag til rapporten blev der udarbejdet et omfattende tabelværk baseret på Bygnings- og boligregistret (BBR).

Et generelt kvalitetsløft er nødvendigt for en stor del af de almene boliger. Det gælder ikke alene for bygningernes ydre og friarealerne, men også i høj grad om boligerne kan være attraktive i indretning, faciliteter, energiforbrug m.v. Der lægges vægt på arkitektonisk kvalitet af bygninger og friarealer, beliggenhed, energi- og miljøforhold, trafik og støjforhold m.v. Der er også omtalt emner som kriminalitetsforebyggelse (tryghed), boliger for ældre og handicappede (elevatorbetjening), udvidelsesmuligheder, indeklima og nye køkkener og badeværelser m.v.

Disse kvalitetsparametre blev prissat (2006 priser) og sat i forhold til et givet omfang i form af 3 scenarier:

Et minimumscenarie som lige netop holder boligen i en god stand, dog med minimumsforbedringer af f.eks. badeforhold m.v. Udgifterne anslås over 20 år at udgøre ca. 58 mia. kr.

Mellemscenariet - også benævnt som kvalitetsscenariet - medfører en mere omfattende fornyelse af klimaskærmen og friarealerne, der sættes ind med dæmpning af trafikstøj m.v. i 20 % af boligerne, halvdelen af boligerne forudsættes at få nye køkkener og badeværelser og forbedret ventilation m.v. Alt forudsættes udført i en god kvalitet,og formålet er at hæve disse boligers standard en del over gennemsnittet. Udgifterne anslås over 20 år at udgøre ca. 122 mia. kr.

Det ”store” scenarie indebærer et betydeligt kvalitetsløft, idet der sker en mere omfattende forbedring af både flere boliger og af de enkelte boliger. Det vil i særlig grad medføre et højere byggeteknisk og arkitektonisk kvalitetsniveau på bygninger, friarealer og beboerfaciliteter, samt forbedringer af køkken/bad og indeklima. Flere små boliger sammenlægges og/eller der skabes muligheder for udvidelser. Der tages hensyn til, at mange nye behov fortsat vil trænge sig på, bl.a. muligheder for hjemmearbejde, hvilket stiller nye krav til fleksible muligheder for boligens indretning. Boliger i dette scenarie og med et stærkt forøget kvalitetsniveau vil kunne være attraktive f.eks. for midaldrende, som vil skifte bolig før den 3. alder indtræder. Udgifterne er anslås over 20 år at udgøre ca. 161 mia. kr.

Rapporten giver således inspiration i forbindelse med opgørelse af et renoveringsbehov, fastlæggelse af indhold m.v. af de nævnte kvalitetsparametre, omfang og kvalitetsniveau.

Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.