Hjemfald

Retningslinier for udbetalinger og regnskabsaflæggelse vedrørende støtte til frikøb af hjemfaldsklausuler.

1. Indledning.

I henhold til almenboligloven § 98a og fondens regulativ af 25. september 2000 om støtte til frikøb af hjemfaldsklausuler kan Landsbyggefonden foretage udlån til delvis finansiering af hjemfaldsafløsning.

2. Regler.

Uddrag af fondens regulativ:
Støtteadministration

§ 9.
Landsbyggefonden forestår den løbende udbetaling af støtte efter § 1 til de berørte boligafdelinger.

Stk. 2.
Det långivende realkreditinstitut fremsender til Landsbyggefonden opgørelse over ydelserne på de enkelte lån.

Stk. 3.
Støtte efter § 1 udbetales kvartalsvis bagud til boligorganisationens dispositionsfond.

§ 10.
Landsbyggefondens støtte efter § 1 bogføres på en særlig underkonto i landsdispositionsfonden for den enkelte boligorganisation.

Stk. 2.
Underkontoens saldo forrentes med samme rentesats som Landsbyggefondens statslån efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. § 78, stk. 2.

§ 11.
Landsbyggefonden kan helt eller delvis bringe støtte efter § 1 til ophør, såfremt tilgang til boligorganisationens egenkapital muliggør dette.

Afvikling af lån

§ 12.
Støtte efter § 1 tilbagebetales til Landsbyggefonden efter reglerne i stk. 2-4 i takt med boligorganisationens mulighed for at afvikle lånet med midler fra egenkapitalen.

Stk. 2.
Landsbyggefonden fastsætter en dato for opgørelse af dispositionsfondens saldo. I beregningen af dispositionsfondens regulerede saldo indgår kun indbetalinger til dispositionsfonden og tilbagebetalinger til Landsbyggefonden, mens der ses bort fra eventuelle øvrige udbetalinger efter den fastsatte opgørelsesdato.

Tilbagebetaling til Landsbyggefonden med midler fra dispositionsfonden påbegyndes først, når dispositionsfondens regulerede saldo udgør det minimum, som fremgår af bekendtgørelse nr. 372 af 19. juni 1998 om drift af almene boliger, § 37 (3.301 kr. pr. lejemålsenhed - indeks 1999).

Stk. 3.
Ved udgangen af hvert kvartal indbetales den del af dispositionsfondens regulerede saldo, der overstiger dispositionsfondens minimum, til Landsbyggefonden, indtil boligorganisationens underkonto, inkl. rentetilskrivning er udlignet.

Stk. 4.
Landsbyggefonden kan i særlige tilfælde tillade, at tilbagebetaling af lån udskydes, reduceres eller ophører midlertidigt, uanset den regulerede saldo for dispositionsfonden overstiger det minimum, der er nævnt i stk. 2, hvis boligorganisationens midler efter fondens skøn ikke i en periode kan frigøres i fuldt omfang på grund af driftsstøttesager eller lignende.

Stk. 5.
Landsbyggefonden kan endvidere kræve støtte efter § 1 tilbagebetalt med andre midler fra egenkapitalen i det omfang, det er økonomisk forsvarligt.”

3. Årlig regulering af beboerbetaling

Huslejeforhøjelsernes størrelse er i alle sager fastlagt i år 1 (maks. 1/3), år 2 (maks. 2/3) og år 3 (maks. 3/3). Der opkræves efter særlige fordelingsregler (ensartet beløb pr. m2 bruttoetageareal).

Landsbyggefonden fastsætter efter 1. kalenderårs regnskabsaflæggelse en beboerbetaling, jf. fondens regulativ § 2 og disse retningslinier, pkt. 5. Denne beboerbetaling fastsættes hver afdeling for sig. Beboerbetalingen reguleres en gang årligt. Regulering foretages første gang i den første termin i lånets 4. år. Reguleringen sker efter principperne i almenboligloven § 129, stk. 1, 2.-7. pkt.
Landsbyggefonden udsender generel meddelelse om regulering inden 1. december i året forud for opkrævningsåret.

4. Kvartalsvis a conto udbetaling.

Den kvartalsvise a conto udbetaling beregnes af Landsbyggefonden ved teoretisk opgørelse af følgende beløb:

  • Det støtteberettigede frikøbsbeløb jf. fondens tilsagn med beregnet tillæg for interimsfinansiering (1. kvartal 2002).
  • Ydelsen på realkreditlån (p.t. F1-rentetilpasningslån).
  • Huslejebetaling i afdelingen efter fondens tilsagn (den fastsatte beboerbetaling).
  • Endvidere lægges tidligere modtagne oplysninger om saldoen i boligorganisationens dispositionsfond til grund ved beregningen efter bestemmelserne i fondens regulativ og tilsagn.

 

5. Årlig regnskabsaflæggelse.

Boligorganisationen skal – så længe låneudbetalinger modtages eller tidligere lån ikke er tilbagebetalt – årligt indsende revisorattesteret opgørelse over bevægelser i låneforholdet, herunder afdelingens(-rnes) huslejeopkrævninger til formålet, realkreditlåneydelser vedrørende formålet og udviklingen i boligorganisationens dispositionsfond. Den revisorattesterede opgørelse skal være fonden i hænde senest 2 måneder efter et kalenderårs afslutning.

Opgørelsen vil bl.a. indeholde følgende:

  • Stamdata om boligorganisationen og støtte-(låne)modtagende afdeling(er).
  • De konkrete realkreditlåneydelser vedrørende formålet i det netop afsluttede kalenderår.
  • De konkrete opkrævede huslejebeløb til formålet i det netop afsluttede kalenderår.
  • Udviklingen i boligorganisationens dispositionsfond i det netop afsluttede kalenderår (relevante bevægelser jf. reglerne).
  • Der vil efter regnskabsgennemgang i fonden blive reguleret ved efterbetaling eller tilbagebetaling/modregning i løbende støtteudbetaling.

6. Boligorganisationens og afdelingens(-rnes) regnskaber.

Hjemfaldsafløsningen indebærer, at afdelingen optager et realkreditlån til finansiering af frikøbsbeløbet med tillæg af omkostninger. Frikøbsbeløbet inkl. omkostninger posteres i afdelingsregnskabet på konto 304.5, mens gælden på realkreditlånet optages under konto 415.5. Realkreditlåneydelsen bogføres på konto 132.5. og huslejeindtægten posteres under konto 201. Specifikation i noter.
Eventuel forskel mellem en større realkreditlåneydelse og den fastsatte beboerbetaling dækkes ved støtte under konto 204. Støtten (lån) kommer fra henholdsvis boligorganisationens dispositionsfond og Landsbyggefonden (statslåneordningen). Overstiger den fastsatte beboerbetaling realkreditlåne-ydelsen indbetales forskellen til Landsbyggefonden indtil afdelingens/boligorganisationens lån er tilbagebetalt.

I boligorganisationens regnskab posteres den fulde udbetalte støtte til afdelingen(-erne) – både boligorganisationens andel og Landsbyggefondens andel – under konto 714 og 803.31. Hvis lånet(-ne) ikke fuldt ud tilbagebetales jf. de konkrete tilsagnsvilkår må restudlån til sin tid afskrives. Landsbyggefonden skal dog kræve hele fondens udlån inkl. forrentning tilbagebetalt af boligorganisationens dispositionsfond.

Landsbyggefondens støtte (lån) indskydes midlertidigt som finansiering i boligorganisationens dispositionsfond under konto 803.14 og 803.31. Tilbagebetaling til fonden sker alene med midler udover en fastsat minimumssaldo. Tilbagebetalingsforpligtelsen inkl. forrentning kan angives under eventualforpligtelser i boligorganisationens regnskab.

Det bemærkes, at der ikke vil blive foretaget ændringer i kontoplanerne på grund af hjemfaldsafløsningsreglerne.

 

7. Tilbagebetaling af støtte (lån).

Støtteudlæg (lån) fra boligorganisationens underkonto i landsdispositionsfonden i forbindelse med hjemfaldsafløsningen forrentes med en rente svarende til renten på statslånet til Landsbyggefonden.

Tilbagebetaling fastsættes af fonden a conto kvartalsvis. Der reguleres efter den årlige, revisorattesterede opgørelse, jf. pkt. 5.

 

8. Revision.

Det er boligorganisationens statsautoriserede eller registrerede revisor, der påtegner de årlige opgørelser. Revisionen påser, at afregningen sker efter lov, regulativ, tilsagn og retningslinier.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Hjemfaldsafløsning

Ordning, hvorefter en ejer kan købe sig fri af en på ejerens ejendom påhvilende kommunal hjemfaldsklausul, en tilbagekøbsdeklaration. Ved at betale kommunen nutidsværdien af den kommunale klausul, kan man opnå at få den tinglyste hjemfaldsklausul aflyst.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til Landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.