Kapitaltilførsel m.v.

Kapitaltilførsel m.v. til problemramte afdelinger

Landsdispositionsfonden er en lovbestemt konto i Landsbyggefondens bogholderi.

Landsbyggefonden kan yde støtte som lån eller tilskud til almene boligafdelinger, hvor der er konstateret så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse.

Landsbyggefonden overfører hvert år halvdelen af indbetalingerne til den fælles moderniseringsfond til en landsdispositionsfond. Der tilskrives renter svarende til diskontoen.

Hvis Landsbyggefonden i et år yder støtte af landsdispositionsfondens midler, som overstiger indeståendet i denne fond, forøges overførelsen fra den fælles moderniseringsfond til landsdispositionsfonden med indtil 50%.

Landsbyggefonden kan af midlerne fra landsdispositionsfonden, give tilsagn om udligning af opsamlede underskud m.m. og andre nødvendige foranstaltninger.

Støtten ydes som lån eller tilskud efter fondens nærmere bestemmelse.

Landsbyggefonden kan gøre støtten betinget af, at boligorganisationen og et eventuelt forretningsførerselskab eller et andelsselskab i videst muligt omfang medvirker til en genopretning af den pågældende afdelings økonomi.

Fonden kan herunder stille krav om, at boligorganisationen anvender eventuelle midler - f.eks. trækningsretten - til sådanne ombygninger m.v. i afdelingen, at disse svarer til en tredjedel af fondens støtte til fysiske investeringer i afdelingen.

Lånet kan henstå rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning. Lånet kan dog forlanges forrentet og afdraget efter fondens bestemmelser, såfremt afdelingens økonomi forbedres.

Der er opnået en forståelse med realkreditinstitutterne om deres fortsatte medvirken i driftsstøtten på et akkordmæssigt grundlag. De enkelte institutter tager hver for sig stilling til eventuel medvirken i en konkret sag. På grundlag af denne aftale er fordelingsmodellen ved kapitaltilførsel således:

Boligorganisation 1/5
Realkreditinstitut 1/5
Landsdispositionsfond 2/5
Beliggenhedskommune 1/5

Herudover kan forudsættes bidrag fra egen trækningsret og fælles puljemidler i Landsdispositionsfonden.

Reglerne for kapitaltilførsel fra Landsdispositionsfonden m.fl. baseres på en samlet vurdering af afdelingens situation og behovet for renoveringsudgifter, beboeraktiviteter, udlejningsinitiativer m.v. Forslag til driftsstøtten beregnes herefter ved en tilbageregning for at sikre afdelingens økonomi og huslejeniveau på et acceptabelt niveau. Driftsstøtten har ikke mulighed for generelt at forskyde huslejeniveauet. Der søges en balance mellem omkostningslejen - efter eventuel renovering - og den markedsbestemte maximumsleje for det pågældende almene byggeri (se LBF-huslejestatistik mv.).

Landsbyggefonden har særlig hjemmel i almenboligloven til at forudsætte kommunens deltagelse i driftsstøtten, hvilket ikke har været fraveget i noget tilfælde. Tilsvarende bestemmelser gælder over for de implicerede boligorganisationer, forudsat at der er disponibel egenkapital e.lign. til rådighed.

Det bemærkes, at sagsbehandlingen vedrørende Landsdispositionsfonden foregår ved indstilling til samarbejdsparterne i den særlige driftsstøtte (boligorganisationen, realkreditinstitutterne og beliggenhedskommunen).

Tidsforløbet i hver enkelt sag afhænger i høj grad af lokale forhold. Det samlede projekt skal eventuelt i flere omgange forelægges for afdelingsmødet (beboermødet) og kommunalbestyrelsen.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Kapitaltilførsel

Grundlag

- Ansøgning m.v. fra afdelingen (boligorganisationen).

- Landsbyggefondens redegørelse og forslag til kapitaltilførsel.

- Realkreditinstitutternes godkendelse af kapitaltilførsel.

- Kommunens godkendelse af kapitaltilførsel.

- Landsbyggefondens tilsagn om tilskud og lån.

Procedure

Landsbyggefonden udbetaler tilskud og særstøttelån for evt. kommune og egne midler til dækning af specificerede formål. Ved tilsagn udbetales principielt pro rate andel af driftstab o.lign. samt evt. "depot", (underskud i obligationslånenes løbetid). Eventuelt restbeløb udbetales ved fremsendelse af revisorattesteret opgørelse efter afslutning af renoveringsarbejder (evt. opdelt i etaper). Særstøttepantebrev fremsendes til underskrift sammen med fondens tilsagn. Realkreditinstitutterne og boligorganisationen berigtiger selv deres andele af kapitaltilførslen.

Det bemærkes, at arbejder, som er principielt afsati forbindelse med kapitaltilførslen, skal endelig godkendes særskilt inden udførelse. Vedrørende renoveringsstøtte efter § 91 i lov om almene boliger m.v. skal der indsendes skema A, B, C, (ligesom ved nybyggeri) til kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden. Andre arbejder o.lign. kan være finansieret med tilskud og tillægslån. Tilsagn om tilskud fra fællespuljen i Landsdispositionsfonden (regulativ § 7) skal ansøges særskilt. Endeligt tilsagn om evt. tilskud fra trækningsretten skal søges i LBF inden igangsætning.Tilskuddet udbetales på grundlag af byggeregnskab attesteret af boligorganisationens revisor. Optagelse af tillægslån kræver særskilt godkendelse af kommunalbestyrelsen, ligesom Finansstyrelsen eventuelt skal behandle sagen. HUSK - Renoveringsarbejder må ikke igangsættes uden særskilt tilsagn/tilladelse. Den generelle "helhedsplan" giver ikke adgang til at igangsætte arbejder.

Ordforklaringer

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til Landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

Kontering - tillægslån m.v.

Kontering af renoveringslån, ombygningslån, miljøforbedringslån, opretningslån m.m. er beskrevet i vejledning om drift af almene boliger m.v. under konto 303, konto 413 og konto 125/126/127/128.

Kontering - kapitaltilførsel

I fondens tilsagn om særstøttelån anføres specificeret, hvilke beløb særstøtten dækker. Disse beløb (opsamlet underskud, afskrevne tilgodehavender, andel renoveringsarbejder) omposteres til konto 304-4 Særstøttelån under aktiverne. Efterhånden som særstøttelånene udbetales, krediteres de under passiverne konto 415-4 Særstøttelån.

Ustøttede/LBF-støttede realkreditlån

Optagelse af ustøttede realkreditlån til ekstraordinære renoveringsarbejder kræver som nævnt kommunalbestyrelsens tilladelse. Disse lån vil få plads i prioritetsordenen efter eventuelle statsgaranterede lån (statslån) og LBF-grundkapitallån. Der fordres kommunal garanti ved lån udover 80% af ejendommens værdi. Renoveringsrealkreditlån m.v. (§ 91) får tilsvarende plads i prioritetsordenen og kræver garantistillelse ligesom de "ustøttede" realkreditån.

"Indefrysning" af midlertidige driftslån og fritagelse for andel af pligtmæssige bidrag

Selvom det af fondens redegørelse og forslag om kapitaltilførsel fremgår, at fonden er "sindet" at meddele henholdsvis "indefrysning" af midlertidige driftslån eller fritagelse for andele af pligtmæssige bidrag skal der søges særskilt herom.

Ordforklaringer

Driftslån

Lån mod pant i ejendom til finansiering af supplerende driftsøkonomisk driftsstøtte i huslejestøtte- og kapitaltilførselssager. Rente- og afdragsfrie indtil videre.

"Indefrysning" af trojkalån o.lign.

"Indefrysning" af realkreditreservefondslån eller kommunedriftstabslån ydet som led i en trojkaordning skal ligeledes ansøges særskilt hos långiver.

Reguleringskonto

Da realiseringen af diverse arbejder kan forløbe over flere regnskabsår, og under hensyntagen til de skønnede beløb vedrørende byggeskaderenovering, opretningsarbejder m.v., må evt. ekstraordinære driftsoverskud henlægges til en reguleringskonto (konto 406), indtil byggeregnskaberne er endeligt berigtiget. Reguleringskontoen skal primært anvendes til at modvirke evt. fordyrelser e.lign. vedrørende opretningsarbejder m.v.

Ordforklaringer

Reguleringskonto

I afdelinger med støtte fra fonden skal der regnskabsmæssigt oprettes en reguleringskonto. Her opføres tilskud mv., som kommer til udbetaling, men hvor udgifterne til de støttede foranstaltninger endnu ikke er gennemført/faktureret.

Opfølgning

Det er pålagt regnskabskonsulenttjenesten sammen med beliggenhedskommunens tilsyn at påse, at der i det omfang, de årlige udgifter til evt. renovering, ombygning af lejligheder, miljøfremmende foranstaltninger og opretningsarbejder m.v. bliver væsentligt mindre end anslået i Landsbyggefondens indstilling og regulerede budgetter for en afdeling, sker en tilsvarende tilbagebetaling af kapitaltilførslen fra kommune, Landsbyggefond og realkreditinstitut.

Kommunalbestyrelsen vil som tilsynsmyndighed kunne påse, at de opstillede budgetmæssige rammer overholdes f.eks. for så vidt angår de samlede ordinære driftsudgifter og de forudsatte minimumshenlæggelser.

Landsbyggefonden er i øvrigt til rådighed med vejledning i forbindelse med gennemførelsen af kapitaltilførslen.