Fælles whistleblowerordning for almene boligorganisationer

Der er gennemført et EU-direktiv om obligatorisk whistleblowerordning. Direktivet medfører, at private virksomheder (eksempelvis almene boligorganisationer) med mindst 50 medarbejdere eller mere end 10 mio. euro i årlig omsætning skal have en intern whistleblowerordning. Whistleblowerdirektivet implementeres i dansk ret med et lovforslag , der d. 24. juni 2021 blev vedtaget af Folketinget.

Whistleblowerloven kræver blandt andet, at almene boligorganisationer med 250 eller flere medarbejdere etablerer en whistleblowerordning, ved lovens ikrafttræden (d. 17. december, 2021).

Boligorganisationer med 50-249 medarbejdere skal etablere en whistleblowerordning senest den 17. december 2023. Loven er vedtaget på baggrund af et EU-direktiv om obligatorisk whistleblowerordning.

Hvem varetager whistleblowerordningen i Danmark?

Landsbyggefonden har faciliteret et udbud vedr. administration af whistleblowerordninger for den almene sektor.

Der er i den forbindelse modtaget en række tilbud, som er blevet evalueret, og vinderen af udbuddet er advokatfirmaet Kromann Reumert.

Hvem kan bruge rammeaftalen for whistleblowerordningen?

Udbuddet består af en rammeaftale, som alle almene boligorganisationer kan trække på, og dermed få etableret en whistleblowerordning for boligorganisationen.

Alle almene boligorganisationer (herunder administrationsorganisationer) i Danmark har mulighed for at trække på rammeaftalen – uanset størrelse og antal medarbejdere.

Brug af rammeaftalen er frivilligt for de enkelte boligorganisationer, men Landsbyggefonden opfordrer til, man gør brug af aftalen.

Hvordan bruger man rammeaftalen for whistleblowerordningen?

Med rammeaftalen kan en almen boligorganisation anmode Kromann Reumert om at få etableret en whistleblowerordning.

Det foregår helt konkret ved at udfylde og fremsende en elektronisk blanket til advokatfirmaet.

I blanketten skal boligorganisationen blandt andet udpege to betroede medarbejdere, som bistår Kromann Reumert med at undersøge og håndtere evt. indberetninger.

Hvilke rammer skal der være for ordningen – og hvem leverer dem?

Kromann Reumert fremsender i forbindelse med etablering de nødvendige dokumenter (whistleblowerpolitik og whistleblowerinstruks), som forklarer hvordan whistleblowerordningen fungerer.

Kromann Reumert stiller også en IT-platform til rådighed, som boligorganisationens medarbejdere, ledelse, beboere og valgte kan anvende til at indberette forhold skriftligt – enten anonymt eller fortroligt.

Der vil også være mulighed for at kunne indberette mundtligt.

Hvordan finansieres ordningen?

Landsbyggefonden afholder alle udgifter til Kromann Reumert i forbindelse med etablering og løbende administration af boligorganisationens whistleblowerordning.

Den løbende administration omfatter også udgifter til almindelig håndtering (ekspedition) af indberetninger fra whistleblowere.

Har du brug for yderligere bistand?

Ud over dokumenter og IT platform kan en boligorganisation anmode om op til fem timers rådgivning fra Kromann Reumert om, hvordan en konkret indberetning skal håndteres.

Tilmeldingsblanket for den fælles whistleblowerordning

Rammeaftale og underbilag

Rammeaftale for den fælles whistleblowerordning

Underbilag til rammeaftale

Her kan du finde følgende bilag:

Bilag 0: Definitioner

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1a: Krav til whistleblowerplatform

Bilag 1c: Rapportering

Bilag 4: Betaling og fakturering

Bilag 5: Tidsplan

Bilag 6: Databehandleraftale

Bilag 7: Whistleblowerinstruks

Bilag 8: WhistleblowerpolitikHent alle underbilag.